A AGADIC e o Co­lec­ti­vo RPM po­ñen en mar­cha o pro­gra­ma Pa­raí­so

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

A Axen­cia Ga­le­ga das In­dus­trias Cul­tu­rais e o Co­lec­ti­vo RPM pro­mo­ve­rán a in­ves­ti­ga­ción arre­dor da dan­za e das ar­tes do mo­ve­men­to. Se­rá a tra­vés do no­vo pro­gra­ma Re­si­den­cias Pa­raí­so de es­ta­días ar­tís­ti­cas de in­ves­ti­ga­ción. A fi­na­li­da­de é fo­men­tar a apa­ri­ción de no­vos pro­xec­tos crea­ti­vos e apoiar os xa con­so­li­da­dos. Le­vá­ra­se a cabo de se­tem­bro a a de­cem­bro des­te ano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.