As Xo­ci­vi­ga con­ce­den o seu pre­mio de hon­ra a Án­gel de la Cruz

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

As Xor­na­das de Ci­ne e Ví­deo en Ga­li­cia acor­da­ron con­ce­der o pre­mio Xo­ci­vi­ga de Hon­ra ao pro­du­tor, guio­nis­ta e di­rec­tor Án­gel de la Cruz. O xu­ra­do sa­lien­tou a «tra­xec­to­ria pro­fe­sio­nal de máis de dúas dé­ca­das a prol do au­dio­vi­sual ga­le­go», un­ha carreira na que le­va aca­da­do, en­tre ou­tros pre­mios, tres Go­ya. A In­sig­nia de Ou­ro se­rá pa­ra Xo­sé Ma­noel Rodríguez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.