ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS

1 Es­ti­ma­ra moi­to. Ba­gos de vi­de. 2 Acou­ga, tran­qui­li­za ou tran­qui­lí­za­se. Aber­tu­ra nun­ha pa­re­de, se­xa por­ta ou ven­tá. 3 Cal­ce­do­nia con ca­pas de dis­tin­tas co­res dis­pos­tas pa­ra­le­la­men­te. Mer­ca­do pú­bli­co orien­tal. 4 Rou­bar con ar­mas. Axei­ta­do, po­si­ti­vo. 5 Mo­nar­ca. Inun­da, anega. 6 Pro­me­ti­da, na­mo­ra­da, a que vai ca­sar ou aca­ba de ca­sar. Dono, pa­trón.

7 On­de se pon o za­pa­to. Flor moi co­mún. 8 Plan­ta cru­cí­fe­ra con pro­pie­da­des me­di­ci­nais. Sua­ve, maino ou mai­na. 9 Có­le­ra. Ata­que, atra­co. 10 Cal­do con al­go só­li­do que soe ser o pri­mei­ro pra­to dun­ha co­mi­da. Tó­rraos.

VERTICAIS

1 Lim­par os mo­cos. Pro­xe­ni­to­res. 2 No­me ve­ne­ciano po­lo que é co­ñe­ci­do in­ter­na­cio­nal­men­te un pe­queno país bal­cá­ni­co que na súa lin­gua ser­vo­croa­ta se cha­ma Cr­na Go­ra.

3 Mem­bro dun po­bo orien­tal que se­gue fa­lan­do lin­guas de­ri­va­das do an­ti­go arameo. Es­ti­lo de canto rít­mi­co que se desen­vol­veu par­ti­cu­lar­men­te en­tre os ne­gros dos Es­ta­dos Uni­dos. 4 Ro­bus­ta, for­te, va­ru­da. Ban­co pú­bli­co es­pa­ñol. Pre­po­si­ción. 5 Sím­bo­lo da pra­ta. Tra­bá­lla­na cun ai­xa­do.

6 Aca­near. Chea de saú­de. 7 Sím­bo­lo do ura­nio. La­bor agrí­co­la. Cor­pos la­te­rais dun edi­fi­cio. 8 Son pro­du­ci­do po­la vi­bra­ción das cor­das vo­cais. Por­ción de to­xo, pa­lla e ou­tras cou­sas que se co­lle dun­ha vez coa ga­lle­ta ou a col­mei­ra. 9 Re­ma­te, fi­na­li­za­ción.

10 Par­te lí­qui­da do lei­te ca­lla­do. Acei­tes ce­ri­mo­niais.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.