Sa­mos aco­lle dúas fei­ras de ar­te­sa­nía en agos­to

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

12, 13 e 17 de agos­to • O mu­ni­ci­pio de Sa­mos ce­le­bra­rá en agos­to dúas fei­ras de ar­te­sa­nía, que con­tan co patrocinio da Depu­tación de Lu­go.

A fin de se­ma­na do 12 e o 13 de agos­to te­rá lu­gar a XXI Fei­ra de Pro­du­tos Ar­te­sa­nais de Sa­mos. Con­ta­rá con ex­po­si­cións de pro­du­tos ela­bo­ra­dos ma­nual­men­te, ac­ti­vi­da­des tra­di­cio­nais (ma­lla, baile), e o sá­ba­do, a par­tir das 22.00 ho­ras, ha­be­rá ver­be­na coa or­ques­tra Gru­po Ga­li­cia.

O xoves 17 ce­le­bra­ra­se a XX Fei­ra de Ar­te­sa­nía e Pro­du­tos Na­tu­rais da Ponte de Lóu­za­ra, nes­te nú­cleo de Sa­mos. Ha­be­rá 50 postos de ar­te­sáns e ex­hi­bi­cións de tra­ba­llos tra­di­cio­nais. A fei­ra es­tá de­di­ca­da á ar­te­sa­nía, a gas­tro­no­mía, os pro­du­tos na­tu­rais au­tó­co­nos e á mú­si­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.