Con­cer­tos, obra­doi­ros e ci­ne­ma na Fes­ta Agro­cuir

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

Ho­xe e ma­ñá•Mon­te­rro­so • Gra­tis • Mon­te­rro­so aco­lle es­ta fin de se­ma­na un­ha Fes­ta Agro­cuir con mú­si­ca, ar­te, obra­doi­ros e ci­ne­ma, que ser­vi­rá de avan­ce do IV Fes­ti­val Agro­cuir da Ulloa, que se ce­le­bra­rá os días 25 e 26 de agos­to.

Ao lon­go des­ta fin de se­ma­na ha­be­rá ci­ne­ma LGTBQI, ar­te de rúa, char­las so­bre fe­mi­nis­mo, ru­ra­li­da­de...

Pro­gra­ma pa­ra ho­xe:

· 22.00h, Praza do Froi­to. Con­cer­to de Fres­qui­ños e se­sión de pin­cha­dis­cos

A ce­le­bra­ción con­ti­nua­rá ma­ñá con ac­ti­vi­da­des du­ran­te to­da a xor­na­da.

O IV Fes­ti­val Agro­cuir da Ulloa, na Gran­xa Maruxa de Mon­te­rro­so, es­tá de­di­ca­do á de­fen­sa do bos­que au­tóc­tono e á loi­ta do co­lec­ti­vo trans.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.