Fei­joo di­ce que lo que me­re­cen las víc­ti­mas del Al­via «é a ver­da­de»

La Voz de Galicia (Lugo) - - Galicia - T. M.

«Alé­gro­me moi­to de que avan­ce a in­ves­ti­ga­ción, que com­pa­re­zan no xul­ga­do, que ha­xa de­cla­ra­ción de per­soas que ti­ñan que ver coa se­gu­ri­da­de do ADIF e de Ren­fe, iso dá tran­qui­li­da­de de que poi­da­mos con­se­guir a ver­da­de e a res­pon­sa­bi­li­da­de com­ple­ta ne­se ac­ci­den­te». El pre­si­den­te de la Xun­ta, Al­ber­to Núñez Fei­joo, re­cha­zó ayer el «en­fron­ta­men­to par­ti­dis­ta» en lo que al ac­ci­den­te del Al­via se re­fie­re y afir­mó que ese en­fren­ta­mien­to «é o úl­ti­mo» que me­re­cen las víc­ti­mas de la tra­ge­dia. «Os mor­tos o que me­re­cen é a ver­da­de», afir­mó, pa­ra des­pués aña­dir que la ver­dad «irre­fu­ta­ble e in­de­pen­den­te» es la que se tras­lu­ce de la Jus­ti­cia.

Pre­gun­ta­do so­bre la co­rrec­ción del in­for­me del pe­ri­to de­sig­na­do por la Xun­ta, Fei­joo ma­ti­zó que «a Xun­ta non emi­te nin­gún in­for­me», sino que so­lo fi­nan­ció un in­for­me pe­ri­cial so­li­ci­ta­do por el juez «pa­ra for­mar­se opi­nión» y que «o úni­co res­pon­sa­ble dun in­for­me é a per­soa que o asi­na». De to­dos mo­dos, aña­dió el pre­si­den­te, so­bre las res­pon­sa­bi­li­da­des de lo que acon­te­ció el 24 de ju­lio del 2013 en la cur­va de A Gran­dei­ra «o úni­co pro­nun­cia­men­to que va­le é o pro­nun­cia­men­to da Xus­ti­za» y por eso se ale­gra de que «a in­ves­ti­ga­ción se mo­va».

Ade­más, se com­pro­me­tió a man­te­ner «un­ha po­si­ción cohe­ren­te» so­bre es­te asun­to. «Non vou cam­biar de opi­nión en fun­ción do que in­tere­se máis ao meu par­ti­do ou do que lle in­tere­se máis a un po­lí­ti­co ou a ou­tro po­lí­ti­co», re­ma­chó, por­que es­te ac­ci­den­te «é un asun­to o su­fi­cien­te­men­te se­rio co­mo pa­ra man­ter un­ha po­si­ción po­lí­ti­ca» y no mo­di­fi­car­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.