ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

VERTICAIS 1 Pre­sa de ver­du­ras. Agos­tar, abu­rar os ve­xe­tais a ex­ce­si­va ca­lor. 2 De­ma­sia­do gor­do. Pa­rro­quia de Pan­tón on­de hai un­ha pre­cio­sa igre­xa ro­má­ni­ca. 3 Sen­llei­ro. Bre­ves en­saios ou re­la­to­rios que se pu­bli­can na pren­sa. 4 Ir­má da nai ou do pai. To­mar as (...), ba­ñar­se por mo­ti­vos te­ra­péu­ti­cos. 5 Roe­dor moi pre­xu­di­cial. Do re­vés, bó­la dun co­lar. Cen. 6 Pre­po­si­ción. Épo­ca, ida­de. Par­te de bai­xo do za­pa­to. 7 Mán­coa, le­sió­noa. Tem­pa. 8 Co­mi­da ca­se ri­tual de cas­ta­ñas asa­das. Sím­bo­lo do neon. 9 Re­la­ti­vo á bo­ca. An­sio­sa, de­ve­ci­da. 10 Lou­bán, la­ca­zán. Fa­lar en pú­bli­co.

HORIZONTAIS 1 Par­te dun­ha cou­sa que ser­ve pa­ra fa­cer co­ñe­cer co­mo é a to­ta­li­da­de. Bran­do ou bran­da. 2 Man­ten­se na su­per­fi­cie dun lí­qui­do sen afon­dar. Torre de si­nais ma­rí­ti­mos. 3 Pre­po­si­ción que ex­pre­sa per­ten­za, pro­ce­den­cia e ou­tras moi­tas re­la­cións. Acu­gu­lar, ates­tar. 4 Ele­men­to por on­de se aga­rra algo. Aca­nea un neno pa­ra ador­men­ta­lo. 5 Con­xun­ción dis­tri­bu­ti­va. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. 6 Pre­po­si­ción. Po­se­si­vo fe­mi­nino pa­ra se­gun­da per­soa. Dei­ca. 7 Fra­des de ca­te­go­ría in­fe­rior. De on­de sae o pi­to. 8 Gran­des glán­du­las que se­gre­gan bi­le. Mar­char. 9 Aneis gran­des. Re­la­to tra­di­cio­nal fan­tás­ti­co cun fon­do his­tó­ri­co. 10 Ca­be­za de gan­do. Dri­blar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.