Xa hai ga­ña­do­res do con­cur­so con­vo­ca­do po­lo Ar­de Lu­cus

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Ra­món Fuen­tes Gar­cía ga­ñou o con­cur­so fo­to­grá­fi­co do Ar­de Lu­cus se­gun­do o fa­llo que se deu a co­ñe­cer on­te. O tra­ba­llo ga­ña­dor re­co­lle un­ha ma­no­bra da gar­da pre­to­ria­na. O pre­mio con­sis­te nun­ha cá­ma­ra de fo­tos Olym­pus. O se­gun­do pre­mio foi pa­ra Eva­ris­to Carlos Par­dei­ro e o ter­cei­ro, pa­ra Sil­via Fer­nán­dez Do­mín­guez. Ao cer­ta­me pre­sen­tá­ron­se máis de 150 fo­to­gra­fías.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.