A Fes­ta Agro­cuir reúne mú­si­ca, obra­doi­ros e ci­ne­ma

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Ho­xe • Mon­te­rro­so • Día gran­de da Fes­ta Agro­cuir. O pro­gra­ma de ho­xe é o se­guin­te:

· 10.00h, rúa Con­cep­ción Are­nal. In­ter­ven­ción mu­ral do Co­lec­ti­vo Matrioska, que du­ra­rá to­do o día

· 13.00h. Llo­rián G. Flórez ofre­ce­rá o par­la­doi­ro Mú­si­ca, tra­di­ción e po­lí­ti­cas trans · 18.00h. Obra­doi­ro de ex­pre­sión li­bre De­ses­ta­bi­lí­za­te,

no que se tra­ta­rán, sen pa­tróns es­ta­ble­ci­dos, a ar­te e a cul­tu­ra a tra­vés dos cin­co sen­ti­dos

· 22.30h, Zo­na da pe­tan­ca mu­ni­ci­pal. Em­pe­za o ci­clo Ci­ne­ma Agro­cuir da Ulloa, que con­ti­nua­rá to­das as fins de se­ma­na de agos­to ata o fes­ti­val. Nes­ta oca­sión pro­xec­ta­ra­se Un chant d’amour e

Pa­ris is Bur­ning. Es­ta­rán sub­ti­tu­la­das en ga­le­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.