Mon­te­rro­so ce­le­bra a Fei­ra dos Bi­cos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Ho­xe e ma­ñá•Pra­za do Al­cal­de An­to­nio Ro­jo Lo­sa­da • Mon­te­rro­so • Mon­te­rro­so ce­le­bra a Fei­ra dos Bi­cos, que or­ga­ni­za a aso­cia­ción 25 Xas­tres. Ho­xe ás 20.00 ha­be­rá un­ha con­fe­ren­cia a car­go do IEU so­bre a fei­ra na pren­sa dos anos 60 e un­ha in­ter­pre­ta­ción eco­nó­mi­ca da co­pla Se ti

vi­ras o que eu vin, con Jo­sé Gó­mez Al­vi­te, Fer­nan­do Sal­ga­do e Co­man­do Cu­ru­xás.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.