ENCRUCILLADO

Da­río X. Ca­ba­na

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos -

HORIZONTAIS

1 Co­mer her­ba no pas­tei­ro. La­brar a te­rra. 2 La­dei­ras. Se­gun­do o di­to po­pu­lar, mal nú­me­ro se non cre­ce. 3 Ár­bo­re froi­tei­ra da mes­ma fa­mi­lia ca a ma­cei­ra. De­si­nen­cia de au­men­ta­ti­vo. 4 Ar­go­la que for­ma par­te dun­ha ca­dea. Es­coi­ta. Aco­lá. 5 Cin­cuen­ta. Pe­lo de ove­lla. Di que non. 6 Non ben de to­do, pe­ro sen fal­tar moi­to. Sím­bo­lo do so­dio. Sím­bo­lo do li­tro. 7 Co­lo­cas. Igre­xa prin­ci­pal dun­ha dio­ce­se. Mor­de, aden­ta. 8 Di­ri­xir­se a un si­tio. Per­ple­xo, es­tu­pe­fac­to, abraia­do.

9 Aguan­ta, so­por­ta. Es­ti­man moi­to. 10 Ser hu­mano va­rón de pou­cos anos. Pei­xes de mar pe­que­nos que ta­mén se cha­man piar­das.

VERTICAIS

1 Ma­te­ria na que se es­cri­be. Chían os pa­xa­ros ou os pi­tos. 2 Fi­llo de Adán e Eva. Lu­gar ce­rra­do e cu­ber­to on­de se gar­da o gan­do. 3 Raí­ces car­no­sas dos na­bos e dou­tras plan­tas pa­re­ci­das. Ar­ti­go in­de­ter­mi­na­do. 4 De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino. Ór­ga­nos do voo. Ob­xec­to en for­ma de co­roa cir­cu­lar. 5 Con­soan­te. Sa­té­li­te de Xú­pi­ter. De­mos­tra­ti­vo fe­mi­nino sin­gu­lar. 6 Con­xun­to de lo­co­mo­to­ra e va­góns. Río ga­le­go. Sím­bo­lo do fós­fo­ro. 7 Al­tar. Pre­po­si­ción que ex­pre­sa lu­gar on­de. Pro­xe­ni­to­ra. 8 Se­gun­da no­ta mu­si­cal. Ca­ri­ño, afec­to. 9 Alá máis ben lon­xe. Or­ga­ni­za­ción mi­li­tar in­ter­na­cio­nal. 10 Cér­vi­do nór­di­co do­mes­ti­ca­ble. Gran­des fe­li­nos sal­va­xes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.