«A mas­co­ta do Breo na­ceu dun­ha apos­ta»

Le creó una pá­gi­na en las re­des so­cia­les y pa­seó a Ma­xi­mus du­ran­te un año por los par­ti­dos del equi­po de ba­lon­ces­to

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo - LUGO / LA VOZ DO­LO­RES CE­LA

De­di­có una no­che a bu­cear en In­ter­net pa­ra com­prar el dis­fraz de león pa­ra cum­plir su pro­me­sa

«Foi un ano sim­pá­ti­co. Ago­ra só po­ño o tra­xe no Na­dal pa­ra ir o HULA co equi­po»

Una apues­ta que per­dió Yolanda Ta­jes La­ri­ño en el año 2011 la lle­vó a con­ver­tir­se en Ma­xi­mus, la mas­co­ta del Breo­gán du­ran­te un año. Tu­vo que com­prar el dis­fraz de león con el que si­guió al equi­po en esa tem­po­ra­da. Em­pe­zó a ir a los par­ti­dos ba­lon­ces­to, no por su afi­ción a es­te de­por­te, sino cuan­do a un buen ami­go su­yo, so­cio del Breo des­de su na­ci­mien­to, le dio un de­rra­me ce­re­bral. «Iba, sen­tá­ba­me na gra­da e cho­ra­ba men­tres vía o par­ti­do. Pa­re­cía­me un­ha ma­nei­ra de es­tar pre­to do meu ami­go, que es­ti­vo moi ma­li­ño du­ran­te bas­tan­te tem­po».

«Esa tem­po­ra­da des­ti­tuí­ron a Ru­bén Do­mín­guez, co que ti­ña un­ha re­la­ción moi boa. Co mos­queo que co­llín —ex­pli­có— dí­xen­lle a Cris­tiano Me­nor, que era o di­rec­tor de­por­ti­vo, que ese ano no se ían cla­si­fi­car. El di­xo que si e fi­xe­mos un­ha apos­ta, sen con­tra­par­ti­das po­la súa par­te. Po­la mi­ña era con­ver­ter­me na mas­co­ta do equi­po si se cla­si­fi­ca­ba e cla­si­fi­cou­se».

Una no­che bu­cean­do en In­ter­net

Des­pués de per­der la apues­ta, Yolanda se pa­só una no­che en­te­ra en com­pa­ñía de una ami­ga bus­can­do dis­fra­ces de león, que es el ani­mal que fi­gu­ra en el es­cu­do del equi­po. Com­pra­ron uno por 110 eu­ros, des­pués de ver un buen nú­me­ro de op­cio­nes, en­tre ellas las mas­co­tas que uti­li­zan en la NBA, que lle­van in­clu­so in­cor­po­ra­da re­fri­ge­ra­ción. «Es­ta po­si­bi­li­da­de des­car­tá­mo­la por­que o más ba­ra­to cus­ta­ba 1.000 eu­ros. Des­pois da ex­pe­rien­cia, aín­da que o pre­zo é moi ele­va­do, ha­be­ría que pen­sa­lo por­que se pa­sa un ca­lor in­so­por­ta­ble e súa­se moi­to».

Cuan­do lle­gó el dis­fraz de león a Lugo, Yolanda y su ami­ga Belén, la fi­sio­te­ra­peu­ta del Breo­gán, se lo lle­va­ron pa­ra ha­cer una se­sión de fo­tos en la mu­ra­lla. La col­ga­ron en las re­des so­cia­les, don­de la mas­co­ta Ma­xi­mus tie­ne su pro­pia pá­gi­na, con imá­ge­nes de los par­ti­dos y de las vi­si­tas ofi­cia­les del león al HULA en Na­vi­da­des. Es­ta es la úni­ca ac­ti­vi­dad que man­tie­ne Ta­jes La­ri­ño ac­tual­men­te co­mo mas­co­ta.

El es­treno de Ma­xi­mus, se­gún re­cuer­da Yolanda Ta­jes, fue en León por­que ese año el Breo­gán no te­nía fac­tor can­cha. «Cha­mei a León e pre­gun­tei se po­día ir ó par­ti­do. Di­xé­ron­me que si e can­do saín de tra­ba­llar arran­quei. Che­guei al­go tar­de».

«O spea­ker xa pre­sen­ta­ra o león do equi­po lo­cal e a pi­ta, que son as súas mas­co­tas. Can­do anun­cia­ron a Ma­xi­mus eu non en­trei, por­que non es­ta­ba. Des­pois dá­ba­me ver­go­ña, pe­ro o ou­tro león veu res­ca­tar­me, aga­rrou­me de gan­che­te e le­vou­me ata on­de es­ta­ba a afec­ción do Lugo e alí me que­dei», di­jo.

Esa tem­po­ra­da Ma­xi­mus fue a to­dos los par­ti­dos del equi­po. El pri­me­ro en Lugo, ves­ti­do de ro­mano, se­gún re­cuer­da Yolanda Ta­jes. «Te­ño un ami­go que ti­ña o tra­xe. Pe­din­llo pres­ta­do e dei­xou­mo. Pe­sa­ba 35 qui­los e, co ca­lor do pa­zo, ca­se pal­mo».

El dis­fraz de león si­gue en ma­nos del equi­po, pe­ro Yolanda ya no se lo po­ne por­que aho­ra tra­ba­ja y no tie­ne tiem­po pa­ra de­di­car­le a es­ta ac­ti­vi­dad. «Foi un ano sim­pá­ti­co —re­cor­dó— ó se­guin­te, pa­sei­lles o tra­xe pa­ra que de­ci­di­ran eles quen ía den­tro». «Ago­ra —aña­dió— o úni­co que si­go fa­cen­do co­mo Ma­xi­mus é ir no Na­dal ó HULA cos xo­ga­do­res. Son a raí­ña e go­zo co­ma nin­guén ven­do co­mo se ilu­sio­nan os pe­que­nos».

El nom­bre de la mas­co­ta fue ele­gi­do por vo­ta­ción po­pu­lar en las re­des so­cia­les, se­gún se­ña­ló Yolanda Ta­jes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.