Mú­si­ca e cul­tu­ra reúnen­se na Fei­ra dos Bi­cos

Ho­xe •Pra­za do Al­cal­de Antonio Rojo Lo­sa­da • Mon­te­rro­so •

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

Mon­te­rro­so ce­le­bra a Fei­ra dos Bi­cos, que or­ga­ni­za a 25 Xas­tres. e que abri­rá as súas por­tas as 11. A pri­mei­ra ac­ti­vi­da­de se­rá un obra­doi­ro de pa­pel re­ci­cla­do a car­go de per­soas de CO­GA­MI. Aa 12.15 ac­tua­rá Pa­blo Trasno e as 13.15 ce­le­bra­ra­se un des­fi­le ecues­tre dos Ca­ba­lei­ros da Ulloa da Or­de do Prio­ra­to de Vi­lar de Do­nas. A Ban­da Fi­lar­mó­ni­ca de Lugo ac­tua­rá as 13.30. Po­la tar­de ha­be­rá can­ta­res de ce­go con Ro­mual­do, ani­ma­ción na rúa con Me­tás­te­se Tea­tro e vol­ve­rá a ac­tuar Pa­blo Trasno. Ac­tua­rán po­la tar­de os gru­pos de Fal­ca­truei­ros e ha­be­rá un cir­cui­to de xo­gos tra­di­cio­nais. Dú­bi­daDúo Band to­ca­rá na ver­be­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.