Vehícu­los do ano 2040

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión - XA­VIER AL­CA­LÁ

En Fran­cia xa ca­vi­lan en co­mo re­com­por a in­dus­tria de xei­to que se con­si­gan eco­no­mías de es­ca­la pa­ra os com­po­ñen­tes dos vehícu­los, que per­mi­ta bai­xar os pre­zos

Me­ses atrás sor­pren­día o mun­do a for­ma­ción do go­berno da Re­pú­bli­ca Fran­ce­sa. En­tre os mi­nis­te­rios crea­dos po­lo pre­si­den­te Em­ma­nuel Ma­cron —un li­be­ral pa­ra as es­quer­das— sa­lien­ta­ba o de Tran­si­ción Eco­ló­xi­ca e So­li­da­ria, re­xi­do por Ni­co­las Hu­lot, eco­lo­xis­ta po­si­bi­lis­ta na­do en 1955. Es­te ano ten im­por­tan­cia en re­la­ción a ou­tro: o 2040. Da­que­la, se mon­sieur Hu­lot aín­da an­dar po­la bo­li­ña azul, fa­rá 85 anos. E po­de­rá ser un an­cián fe­liz, se se cum­pri­ren os seus com­pro­mi­sos.

O pa­sa­do 6 de xu­llo, Hu­lot pre­sen­ta­ba o seu Plan do Cli­ma. Nel in­clúe­se a des­apa­ri­ción dos vehícu­los te­rres­tres ener­xi­za­dos por ga­so­li­na ou ga­só­leo; e con­tém­pla­se un­ha pri­ma de tran­si­ción que in­ci­te os pro­pie­ta­rios de vehícu­los con mo­tor tér­mi­co a mu­da­los por ou­tros máis res­pec­tuo­sos co me­dio am­bien­te. Ese res­pec­to le­va a pen­sar na mo­to­ri­za­ción hí­bri­da ou ex­clu­si­va­men­te eléc­tri­ca. O plan non en­tra en que a fon­te de ener­xía do vehícu­lo se­xa gas na­tu­ral, hi­dró­xeno ou elec­tri­ci­da­de acu­mu­la­da.

Ven­do o que o go­berno de­ci­diu, o co­mi­té de fa­bri­can­tes de au­to­mó­bi­les fran­ce­ses xa ca­vi­la en co­mo re­com­por a in­dus­tria de xei­to que se con­si­gan eco­no­mías de es­ca­la, ou se­xa: pro­du­ción en ma­sa de com­po­ñen­tes dos vehícu­los que per­mi­ta bai­xar os pre­zos.

O vo­cei­ro do Co­mi­té mes­mo fa­la de pla­ta­for­mas co­múns de acu­mu­la­do­res de ener­xía, con­ver­so­res de­la e mo­to­res que sir­van pa­ra to­das as mar­cas fran­ce­sas.

Fron­te a iso re­cha­ma a pa­si­vi­da­de dos go­ber­nos de Es­pa­ña e —no­to­ria­men­te— de Ga­li­cia: en va­rias co­mu­ni­da­des, con Ga­li­cia á fron­te, fa­brí­can­se com­po­ñen­tes e en­sám­blan­se vehícu­los desen­vol­vi­dos en Fran­cia; e a apos­ta fran­ce­sa do 2040 non é so am­bien­ta­lis­ta se­nón di­ri­xi­da a un­ha no­va eco­no­mía po­la que tei­ma a Unión Eu­ro­pea.

Can­do o Con­se­llo Ga­le­go de En­xe­ñe­rías se em­pe­ña en dar cin­cuen­ta ideas vec­to­riais á Ad­mi­nis­tra­ción pa­ra un pac­to po­la in­dus­tria­li­za­ción, cóm­pre —na pro­cu­ra de si­ner­xias— ter en con­ta que, so vin­te días des­pois que Fran­cia, a Gran Bre­ta­ña fi­xa­ba o mes­mo ob­xec­ti­vo pa­ra o 2040.

Aín­da máis, que a In­dia o fi­xou no 2030. E que a No­rue­ga —on­de so­bra ener­xía lim­pa, co­mo en Ga­li­cia— teno fi­xa­do pa­ra o 2025.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.