ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Re­cru­ta­men­to for­zo­so e ar­bi­tra­rio de sol­da­dos ou ma­ri­ñei­ros en­tre as ca­pas de po­boa­ción obrei­ras e po­bres. Se­me­llan­te, análo­go. 2 Di­se da sí­la­ba que non le­va acen­to tó­ni­co. Pe­dra con­sa­gra­da. 3 Sím­bo­lo do roent­gen. Pa­ra­xis­mas, an­dró­me­nas. 4 Car­ta da ba­ra­lla. Raí­ña mí­ti­ca de Ga­li­cia re­la­cio­na­da coa len­da xa­co­bea. Pre­po­si­ción. 5 Es­pi­da. No­me ga­le­go dun río fran­cés. 6 Co­mer a me­dio­día, ou co­mi­da de me­dio­día. Di­vin­da­de so­lar do an­ti­go Exip­to. 7 San­to aba­de de Ar­men­tei­ra. Ani­mais an­fi­bios. Sím­bo­lo do bo­ro. 8 Bar­co gran­de de re­creo. Uten­si­lio on­de pon a ma­za­ro­ca pa­ra fia­la.

9 Mor­de­ra. Au­gar­den­te de ca­na de azu­cre. 10 Ór­ga­nos do voo. Aco­lá. Ata­du­ra.

VERTICAIS 1 Ár­bo­re froi­tei­ra da mes­ma fa­mi­lia ca o li­moei­ro. 2 Ex­tra­te­rres­tre de pe­lí­cu­la. Mo­llá­raos con trans­pi­ra­ción, ou fi­gu­ra­da­men­te, ob­ti­vé­raos con moi­to tra­ba­llo. 3 Pro­no­me de se­gun­da per­soa. Apunte, glo­se. 4 Aro que se pon nun de­do. Sím­bo­lo da to­ne­la­da. Ida­de, épo­ca. 5 De­nun­ciar, in­cri­mi­nar. Sím­bo­lo do alu­mi­nio. 6 Ar­ti­go fe­mi­nino. Fa­cer un­ha in­ter­ven­ción ci­rúr­xi­ca. Punto car­di­nal. 7 Con­ver­san. Río que desem­bo­ca po­la ría do Bar­quei­ro. 8 Có­le­ra. Ai­re. Penedo a flor de au­ga. 9 Axen­cia es­ta­dou­ni­den­se pa­ra a in­ves­ti­ga­ción ae­ro­náu­ti­ca e es­pa­cial. Uten­si­lio pa­ra ven­ti­lar­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.