Pun­toGal e a RAG ani­man a usar o ga­le­go en In­ter­net bai­xan­do os pre­zos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Por 15 eu­ros po­de­ra­se ter du­ran­te dous anos o do­mi­nio .gal. É un­ha das dúas ac­cións pos­tas en mar­cha po­la Real Aca­de­mia Ga­le­ga e a aso­cia­ción Pun­toGal pa­ra «pro­xec­tar a no­sa iden­ti­da­de ca­ra ao mun­do, por­que al­guén que usa es­te do­mi­nio es­tá di­cin­do que exis­te un país que se cha­ma Ga­li­cia», in­di­cou Ma­nuel Gon­zá­lez, aca­dé­mi­co e pre­si­den­te de Pun­toGal.

O pre­si­den­te da RAG, Víctor F. Frei­xa­nes, apun­tou que a fi­na­li­da­de da ini­cia­ti­va é «fo­men­tar a di­fu­sión do do­mi­nio .gal en to­do o ám­bi­to da so­cie­da­de»; pa­ra iso ta­mén te­rá lu­gar un con­cur­so de mi­cro­rre­la­tos en ga­le­go, cun má­xi­mo de 200 pa­la­bras, e que se fa­lla­rá en mar­zo.

Da­río Ja­nei­ro, di­rec­tor de Pun­toGal, en­ti­da­de sen áni­mo de lu­cro que xes­tio­na es­te do­mi­nio, ex­pli­cou que «o ob­xec­ti­vo é pa­sar dos 4.400 no­mes re­xis­tra­dos ac­tual­men­te a 6.000».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.