Os fon­dos do PLAN ÚNI­CO da Depu­tación ga­ran­ten un in­ves­ti­men­to de 20 mi­llóns de eu­ros na pro­vin­cia

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - PLAN ÚNICO -

OE­xe­cu­ti­vo Pro­vin­cial asis­te aos 67 Con­ce­llos da pro­vin­cia in­te­gran­do di­fe­ren­tes axu­das nun úni­co plan que le­va o no­me de “PLAN ÚNI­CO”. Es­ta ini­cia­ti­va ten­ta dar res­pos­ta á ne­ce­si­da­de dos Con­ce­llos da pro­vin­cia pa­ra se­guir a fa­cer in­ves­ti­men­tos, to­da vez que tan­to o Exe­cu­ti­vo ga­le­go co­mo o es­ta­tal, su­pri­mi­ran as ache­gas eco­nó­mi­cas que asis­tían aos lu­cen­ses dos di­fe­ren­tes Con­ce­llos da Pro­vin­cia. Por exem­plo, o Go­berno cen­tral pa­sou de fi­nan­ciar con máis de 3 mi­llóns de eu­ros do POS a fa­ce­lo con ce­ro eu­ros e a Xun­ta de Ga­li­cia pa­sou de ache­gar 1 mi­llón de eu­ros ao Ser­vi­zo a do­mi­ci­lio pa­ra non de­pen­den­tes a fa­ce­lo ta­mén con ce­ro eu­ros.

O Go­berno da Depu­tación ofré­ce­lles un an­ti­ci­po do 80% dos fon­dos to­tais que lles co­rres­pon­den aos Con­ce­llos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.