A Depu­tación de Lu­go reac­ti­va a economía da Pro­vin­cia prio­ri­zan­do os fon­dos do PLAN ÚNI­CO pa­ra in­ves­ti­men­tos, em­pre­go e ser­vi­cios so­ciais

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - PLAN ÚNICO -

Oe­xe­cu­ti­vo Pro­vin­cial de­cla­ra a súa sa­tis­fa­ción tra­la pre­sen­ta­ción do Plan Úni­co des­pois de in­ten­sos me­ses de tra­ba­llo den­de to­dos os de­par­ta­men­tos da Depu­tación. O pre­si­den­te da en­ti­da­de, Da­río Campos Con­de, ma­ni­fes­ta ter aca­da­dos os dous ob­xec­ti­vos bus­ca­dos co pro­xe­to: “dar res­pos­ta ás ne­ce­si­da­des dos ve­ci­ños in­ten­si­fi­can­do a me­llo­ra de do­ta­cións pú­bli­cas no ru­ral, o em­pre­go e os ser­vi­zos so­ciais e reac­ti­var a economía da pro­vin­cia es­ta­ble­cen­do que os gas­tos co­rren­tes fo­sen pa­ra a con­tra­ta­ción de no­vos tra­ba­lla­do­res, cos que xe­rar em­pre­go e pres­tar ser­vi­zos so­ciais. To­do es­to, dan­do maior au­to­no­mía aos Con­ce­llos á ho­ra de ele­xir os pro­xec­tos a le­var a ca­bo”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.