El com­ple­men­to dia­rio pa­ra los cha­va­les al con­cluir las cla­ses

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - Escolas Deportivas -

«É máis que un­ha apos­ta po­lo de­por­te, por­que prés­ta­se un ser­vi­zo que os pais e nais, pen­so, agra­de­cen moi­to. To­dos os días lec­ti­vos, ao re­ma­tar as cla­ses, os ra­pa­ces po­den se­guir no co­le­xio prac­ti­can­do de­por­te ou ou­tro ti­po de ac­ti­vi­da­des, di­ri­xi­dos por pro­fe­sio­nais, tra­ba­llan­do en gru­po e nun sitio no que es­tán lo­ca­li­za­dos e su­per­vi­sa­dos, ata que os re­co­llen máis tar­de. Ini­cia­ti­vas así son fun­da­men­tais pa­ra con­ce­llos pe­que­nos, pa­ra que os pais e nais non te­ñan que an­dar dun sitio pa­ra ou­tro, in­do a Foz, a Mon­do­ñe­do, a Bu­re­la... pa­ra que os seus fi­llos po­dan prac­ti­car de­por­te», aña­dió el al­cal­de de Al­foz, Jor­ge Val.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.