HO­XE, ÁS 20.00 HO­RAS

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - O Novo Cantante -

O lu­cen­se Ed­gar Bao cum­pri­rá en no­vem­bro 16 anos. Con tan só es­ta ida­de xa ten ás súas cos­tas un­ha gran tra­xec­to­ria mu­si­cal. Ho­xe ac­tua­rá na Pra­za de San­ta Ma­ría de Lu­go co­mo so­lis­ta. Tres com­pa­ñei­ros de La Voz Kids acom­pa­ña­rano nun dos días mais im­por­tan­tes da súa vi­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.