«Gra­va­rei o meu pri­mei­ro sin­gle a fi­nais des­te mes»

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - O Novo Cantante -

Se to­do sae se­gun­do o pre­vis­to, Ed­gar Bao gra­va­rá o seu pri­mei­ro sin­gle nun­has se­ma­nas pa­ra que no mes de de­cem­bro es­té no mer­ca­do. —Can­do gra­va­rás o teu pri­mei­ro sin­gle? —Te­ño to­do pre­pa­ra­da pa­ra gra­va­lo a fi­nais de ou­tu­bro, prin­ci­pios de no­vem­bro. —Can­do o po­de­re­mos mer­car? —Se to­do sae ben, en de­cem­bro. —Co­mo se ti­tu­la­rá o te­ma? —«Tan so­lo». — Ca­les son os teus prin­ci­pais apoios? —A mi­ña fa­mi­lia en xe­ral, pero te­ño que re­co­ñe­cer que mi­ña nai xo­ga un pa­pel fun­da­men­tal na mi­ña ca­rrei­ra pro­fe­sio­nal. —Al­gún agra­de­ce­men­to es­pe­cial... —Aos meus fans. Sen eles is­to non se­ría po­si­ble. Te­ño moi­tos se­gui­do­res en Amé­ri­ca La­ti­na e en moi­tas pro­vin­cias de Es­pa­ña. —Tes pen­sa­do fa­cer al­gun­ha xi­ra? —Si. Te­ño en men­te fa­cer un­ha xi­ra por va­rios paí­ses de Amé­ri­ca La­ti­na e por va­rias pro­vin­cias de to­da Es­pa­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.