Li­ñas de ac­tua­ción nas que se po­den en­cai­xar os pro­xec­tos

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - News -

“In­ves­ti­men­tos no sec­tor da

pro­du­ción agra­ria pri­ma­ria, sen­do sub­ven­cio­na­bles nes­ta me­di­da os in­ves­ti­men­tos en ex­plo­ta­cións agra­rias que se re­fi­ran á me­llo­ra da efi­cien­cia ener­xé­ti­ca das mes­mas e/ ou ao em­pre­go de fon­tes de ener­xías re­no­va­bles. Ta­mén se­rán sub­ven­cio­na­bles pe­que­nos pro­xec­tos, ata un má­xi­mo de 30.000 de in­ves­ti­men­to to­tal eli­xi­ble, que su­po­ñan o ini­cio dun­ha ac­ti­vi­da­de agrí­co­la, gan­dei­ra ou agro­fo­res­tal, sem­pre que es­ta cons­ti­túa un­ha ac­ti­vi­da­de com­ple­men­ta­ria á ac­ti­vi­da­de prin­ci­pal non agra­ria do pro­mo­tor do pro­xec­to” “In­ves­ti­men­tos en trans­for­ma­ción e co­mer­cia­li­za­ción de pro­du­tos agra­rios, sen­do sub­ven­cio­na­bles os in­ves­ti­men­tos en ac­ti­vos fi­xos ma­te­riais pa­ra a crea­ción, am­plia­ción e mo­der­ni­za­ción de em­pre­sas des­ti­na­das á trans­for­ma­ción e/ou co­mer­cia­li­za­ción de pro­du­tos agra­rios, con­si­de­ran­do co­mo ta­les

os pro­du­tos enu­me­ra­dos no anexo I do Tra­ta­do Cons­ti­tu­ti­vo da Co­mu­ni­da­de Eu­ro­pea. Má­xi­mo de in­ves­ti­men­to 30.000 ” “In­ves­ti­men­tos en trans­for­ma­ción e co­mer­cia­li­za­ción de

pro­du­tos fo­res­tais, sen­do sub­ven­cio­na­bles os in­ves­ti­men­tos re­la­cio­na­dos coa trans­for­ma­ción, uti­li­za­ción e/ou co­mer­cia­li­za­ción da ma­dei­ra co­mo ma­te­ria pri­ma que se­xan an­te­rio­res á pri­mei­ra trans­for­ma­ción in­dus­trial. Uni­ca­men­te se­rán sub­ven­cio­na­bles os que es­tean di­ri­xi­dos á pro­du­ción de que­bra­do de ma­dei­ra e/ou pe­llets pa­ra a xe­ra­ción de ener­xía e/ou fon­te de ca­lor” “In­ves­ti­men­tos que su­po­ñan di­ver­si­fi­ca­ción das ex­plo­ta­cións agra­rias ca­ra ac­ti­vi­da­des non agra­rias, sub­ven­cio­nan­do pro­xec­tos que res­pon­den­do ao ob­xec­ti­vo xe­ral de me­llo­ra da ca­li­da­de de vi­da en zo­nas ru­rais e di­ver­si­fi­ca­ción da eco­no­mía ru­ral im­pli­quen o ini­cio ou me­llo­ra dun­ha ac­ti­vi­da­de pro­du­ti­va

com­ple­men­ta­ria da pro­pia ac­ti­vi­da­de agra­ria que se desen­vol­ve na ex­plo­ta­ción agra­ria” “In­ves­ti­men­tos que su­po­ñan a crea­ción, mo­der­ni­za­ción ou am­plia­ción de to­do ti­po de em­pre­sas que desen­vol­van ac­ti­vi­da­des

non agra­rias, pro­xec­tos que su­po­ñan a crea­ción, am­plia­ción e mo­der­ni­za­ción de pe­que­nas em­pre­sas, en sec­to­res da eco­no­mía dis­tin­tos ao da pro­du­ción agra­ria pri­ma­ria” “In­ves­ti­men­tos en pro­xec­tos non pro­du­ti­vos, se­rán pro­xec­tos que te­ñan un in­tere­se pú­bli­co ou co­lec­ti­vo e que non su­po­ñan o ini­cio ou o de­sen­vol­ve­men­to dun­ha ac­ti­vi­da­de eco­nó­mi­ca”

Den­tro de es­tes úl­ti­mos hai pro­xec­tos de prio­ri­da­de al­ta:

Pro­xec­tos que fo­men­ten a in­clu­sión so­cial me­dian­te ser­vi­zos de igual­da­de e be­nes­tar á po­boa­ción, a in­te­gra­ción de co­mu­ni­da­des mar­xi­nais e de in­mi­gran­tes, o coida­do das per­soas maio­res e a pro­mo­ción dun en­ve­lle­ce­men­to ac­ti­vo e sau­da­ble das mes­mas.

A me­llo­ra da ac­ce­si­bi­li­da­de ás tec­no­lo­xías da in­for­ma­ción e co­mu­ni­ca­ción (TIC), así co­mo o seu uso no me­dio ru­ral (por exem­plo, te­le­cen­tros, au­las de in­for­má­ti­ca, pla­ta­for­mas di­xi­tais de ser­vi­zos á po­boa­ción xe­ral, etc…) Pres­ta­ción de ser­vi­zos en xe­ral á po­boa­ción.

Pro­xec­tos de prio­ri­da­de me­dia:

Ac­tua­cións de re­cu­pe­ra­ción de ele­men­tos históricos, na­tu­rais, cul­tu­rais e pa­tri­mo­niais. In­ves­ti­men­tos non pro­du­ti­vos pa­ra a ade­cua­ción, re­cu­pe­ra­ción e pos­ta en va­lor do pa­tri­mo­nio na­tu­ral no con­torno ru­ral. In­fraes­tru­tu­ras a pe­que­na es­ca­la, ta­les co­mo cen­tros de in­for­ma­ción tu­rís­ti­ca. Ru­tas de sen­dei­ris­mo e ou­tras in­fraes­tru­tu­ras tu­rís­ti­cas. Man­te­men­to, res­tau­ra­ción e me­llo­ra do pa­tri­mo­nio na­tu­ral e cul­tu­ral.

Si­na­li­za­ción tu­rís­ti­ca te­rri­to­rial e de­fi­ni­ción de ru­tas. Ser­vi­zos edu­ca­ti­vos, cul­tu­rais, re­crea­ti­vos, am­bien­tais aso­cia­dos á va­lo­ri­za­ción de pa­tri­mo­nio na­tu­ral e/ou cul­tu­ral ou a eco­sis­te­mas agra­rios e/ou fo­res­tais do te­rri­to­rio.

E pro­xec­tos de prio­ri­da­de bai­xa:

Es­tu­dos, in­for­mes, pu­bli­ca­cións Ma­pas, guías, edi­ción de ma­te­rial de pro­mo­ción, va­lo­ri­za­ción e di­fu­sión do te­rri­to­rio, por­tais e pá­xi­nas web

Cer­ta­mes ou fei­ras

Edi­ción de li­bros ou ma­te­rial au­dio­vi­sual

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.