Que é o GDR Te­rras de Mi­ran­da?

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - News -

O Gru­po de De­sen­vol­ve­men­to Ru­ral (GDR-1) Te­rras de Mi­ran­da é un­ha en­ti­da­de sen fin de lu­cro, in­te­gra­da por un con­xun­to re­pre­sen­ta­ti­vo das ins­ti­tu­cións e dos axen­tes eco­nó­mi­cos da Co­mar­ca da Ma­ri­ña. O ám­bi­to de ac­tua­ción abar­ca os se­guin­tes mu­ni­ci­pios: Al­foz, Ba­rrei­ros, Bu­re­la, Cer­vo, Foz, Lou­ren­zá, Mon­do­ñe­do, Ou­rol, Ri­ba­deo, Tra­ba­da, O Va­la­dou­ro, O Vi­ce­do, Vi­vei­ro e Xo­ve. A Aso­cia­ción foi crea­da no ano 2001 coa fi­na­li­da­de de ser o nú­cleo de in­te­gra­ción e re­pre­sen­ta­ción dos di­fe­ren­tes axen­tes te­rri­to­riais, ins­ti­tu­cio­nais, so­ciais e eco­nó­mi­cos, tan­to pú­bli­cos co­mo pri­va­dos, in­tere­sa­dos en pro­mo­ver o des­en­ro­lo da zo­na. Xes­tio­nou a Ini­cia­ti­va Co­mu­ni­ta­ria Lea­der + do pe­río­do 2000-2006 e ac­tual­men­te co­mo en­ti­da­de co­la­bo­ra­do­ra de AGADER pa­ra a xes­tión do Pro­gra­ma Lea­der Ga­li­cia 2017-2020 na Co­mar­ca da Ma­ri­ña.

No mar­co das súas com­pe­ten­cias co­rres­pón­de­lle:

Pro­mo­ver a di­na­mi­za­ción te­rri­to­rial e a mo­bi­li­za­ción so­cial Pro­mo­ver a va­lo­ri­za­ción do me­dio ru­ral en xe­ral, e do seu te­rri­to­rio en par­ti­cu­lar

Ase­so­rar os po­si­bles be­ne­fi­cia­rios das axu­das do pro­gra­ma so­bre a ade­cua­ción do seu pro­xec­to ás esi­xen­cias da­quel, así co­mo so­bre a po­si­bi­li­da­de de ac­ce­der a ou­tro ti­po de axu­das á mar­xe das pre­vis­tas nel e in­for­mar­lle das obri­gas que asu­mi­rán no ca­so de per­ci­bir al­gun­ha axu­da con car­go ao pro­gra­ma Se­lec­cio­nar pro­xec­tos con car­go ó or­za­men­to asig­na­do Pro­mo­ver e par­ti­ci­par en pro­xec­tos de coo­pe­ra­ción trans­na­cio­nal e in­ter­te­rri­to­rial

In­te­gra­se na Re­de Ga­le­ga de Gru­pos de De­sen­vol­ve­men­to Ru­ral Po­de­rán ser so­cios do GDR, en­tre ou­tros, as co­mu­ni­da­des ou man­co­mu­ni­da­des de mon­tes ve­ci­ñais en man co­mún, as aso­cia­cións e or­ga­ni­za­cións pro­fe­sio­nais, as en­ti­da­des sen áni­mo de lu­cro e as or­ga­ni­za­cións pro­fe­sio­nais agra­rias con pre­sen­za no te­rri­to­rio. Non po­de­rán for­mar par­te as per­soas fí­si­cas e as so­cie­da­des mer­can­tís, ex­cep­to as se­guin­tes en­ti­da­des de eco­no­mía so­cial: coope­ra­ti­vas, so­cie­da­des agra­rias de trans­for­ma­ción ou so­cie­da­des la­bo­rais. A Xun­ta Di­rec­ti­va es­tá com­pos­ta por 21 mem­bros, on­de apa­re­ce re­pre­sen­ta­do o sec­tor pú­bli­co, aso­cia­cións de mu­lle­res, aso­cia­ción de mo­zos, aso­cia­cións de ac­ción so­cial, aso­cia­cións cu­xo ob­xec­to so­cial es­ta re­la­cio­na­do co me­dio am­bien­te , aso­cia­cións do sec­tor agra­rio, aso­cia­cións do sec­tor cul­tu­ral e so­cie­da­des agra­rias de trans­for­ma­ción do te­rri­to­rio de ac­tua­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.