O me­llor da pro­ta­go­nis­ta do Día das Le­tras Ga­le­gas

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS -

Di Xa­vier Se­nín, edi­tor li­te­ra­rio des­te li­bro, que Ma­ría Vic­to­ria Mo­reno sem­pre se amo­sa­ba en­tu­sias­ma­da can­do se lle re­qui­ría al­gun­ha pro­pos­ta na­rra­ti­va e aín­da máis se es­ta se re­xía po­los prin­ci­pios de fo­men­tar a lec­tu­ra ou es­pa­llar a no­sa li­te­ra­tu­ra: «Dúas das súas máis fir­mes con­vic­cións». Es­ta, dal­gún xei­to, é a ori­xe des­te no­vo li­bro da au­to­ra ao que se lle de­di­ca o Día das Le­tras es­te mes­mo ano e que in­cor­po­ra, así pois, seis re­la­tos dis­per­sos en di­ver­sas pu­bli­ca­cións e mais un iné­di­to con­ser­va­do.

O li­bro re­sul­ta moi opor­tuno, ao meu ver, pois fó­ra de ser o mo­men­to acaí­do pa­ra a súa re­cu­pe­ra­ción con­du­ce a re­con­si­de­rar o status da au­to­ra que cóm­pre ver xa non só co­mo pio­nei­ra des­ta­ca­da da li­te­ra­tu­ra in­fan­til ga­le­ga, en­saís­ta, tra­du­to­ra ou sa­lien­ta­ble no­ve­lis­ta se­nón e ta­mén co­mo o dun­ha voz re­le­van­te no ám­bi­to do re­la­to cur­to. Te­ño pa­ra min que con­cep­tua­li­zar es­ta ache­ga co­mo me­nor na glo­ba­li­da­de da súa pro­du­ción se­ría un erro pois es­te O amor e as pa­la­bras ate­sou­ra o me­llor da au­to­ra en pe­que­nas pí­lu­las e poi­da mes­mo que cons­ti­túa un­ha es­tra­te­xia in­me­llo­ra­ble pa­ra, lo­go, ache­gar­se ás súas no­ve­las e do res­to da súa obra.

UN LI­BRO IN­NO­VA­DOR

O li­bro, do­mi­na­do fun­da­men­tal­men­te por un pro­ta­go­nis­mo xu­ve­nil e fe­mi­nino, en oca­sións in­no­va­dor te­ma­ti­ca­men­te, en­ce­rra o me­llor dos seus tra­zos co­mo pro­sis­ta: ex­qui­si­tez e bri­llan­tez lin­güís­ti­ca, flui­dez e adap­ta­bi­li­da­de nos dis­cur­sos e un ma­ne­xo es­plén­di­do tan­tos das di­ver­sas pers­pec­ti­vas na­rra­ti­vas co­mo das cla­ves dun xé­ne­ro esi­xen­te on­de de­vor­ca uni­ver­sos mar­ca­dos po­los con­fli­tos e as cri­ses, par­ti­cu­la­res ou so­ciais e ins­pi­ra­das na des­hu­ma­ni­za­ción, na in­co­mu­ni­ca­ción ou na re­bel­día.

Aso­man, así, as ci­ca­tri­ces dun­has vi­das que se van mar­can­do na pel dos per­so­na­xes pe­ro on­de ta­mén ato­pa­mos ra­zóns pa­ra a es­pe­ran­za, pa­ra fes­te­xar a vi­da e ce­le­bra­la, en tan­tas oca­sións de mans da­das cos afec­tos e co amor.

Vi­da en­ten­di­da co­mo «un tren que nun­ca pa­ra», co­mo aque­la que «pen­de dun fío, del­ga­do e in­vi­sí­bel» pe­ro que Mo­reno sou­bo re­tra­tar, cun­ha vi­sión hu­ma­nis­ta, op­ti­mis­ta e sem­pre so­li­da­ria, on­de a lec­tu­ra e a li­te­ra­tu­ra go­zan, tan­tas ve­ces, non só dun efec­to bal­sá­mi­co se­nón li­be­ra­dor con pá­xi­nas im­bo­rra­bles co­mo aque­la on­de igua­la o de­goi­ro e a sau­da­de pois es­tas dúas «apun­tan sem­pre a un­ha es­tre­la ideal —es­cri­be—. A di­fe­ren­za es­tá en que a es­tre­la se ve­xa no amencer ou no sol­por».

O AMOR E AS PA­LA­BRAS AU­TO­RA

M. VIC­TO­RIA MO­RENO EDI­TO­RIAL

URCO

142 PÁX. 10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.