Un “thriller” máis ga­le­go, im­po­si­ble

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO - TEX­TO: RA­MÓN NI­CO­LÁS

A apos­ta de Jorge Emilio Bó­ve­da por un­ha es­cri­ta de cor­te po­pu­lar, de ma­sas se se quer, on­de máis que o hu­mor se­xa a iro­nía e o sar­cas­mo o que im­preg­na cons­cien­te­men­te ca­da li­ña, ca­da his­to­ria, co­ma se se es­cri­bi­se cun la­pis in­ci­si­vo, de­bú­xa­se con sol­ven­cia nes­te As se­te mor­tes de Leo­pol­do Par­do. E fai­se sem­pre con con­vic­ción, co­ma se o au­tor aba­nea­se un­ha pe­nei­ra acu­gu­la­da dun­ha vi­sión rea­lis­ta da so­cie­da­de e em­pre­ga­se lo­go, co­mo ma­te­rial li­te­ra­rio, aqui­lo que bai­xa do cri­bo e que nin­guén que­re ver. Re­sul­ta ope­ra­ti­vo es­te pro­ce­so pa­ra cons­truír un­ha olla­da crí­ti­ca —por ve­ces co­rro­si­va e mes­mo, por mo­men­tos, abei­ra­da á ale­go­ría—, ao ab­so­lu­to des­pre­zo, ou ca­se ab­so­lu­to, que ins­pi­ra a cul­tu­ra en boa par­te da so­cie­da­de do no­so tem­po, ama­rra­da aos reality shows e a pro­du­tos afíns que se con­ver­ten nal­gúns deses es­tig­mas máis in­ten­sos e ca­da día máis for­te­men­te arrai­ga­dos.

Pa­ra is­to Bó­ve­da re­cu­pe­ra o per­so­na­xe de Leo­pol­do Par­do —un ex­pre­si­dia­rio e an­ti­go vi­xi­lan­te xu­ra­do, xa pre­sen­te nou­tras obras do au­tor— que ago­ra tra­ba­lla co­mo axen­te de se­gu­ros na com­pa­ñía Na­tio­na­le Swit­zer­land. Se­rá aí on­de re­ci­ba un enig­má­ti­co e cu­rio­so en­car­go de ase­gu­rar se­te ob­xec­tos em­ble­má­ti­cos da cul­tu­ra ga­le­ga que sim­bo­li­zan a ver­da­de (un exem­plar do Sem­pre en Ga­li­za), a ho­nes­ti­da­de (ate­sou­ra­da nun ca­dro do pin­tor ou­ren­sán Tomás Bó­ve­da), a paz (re­pre­sen­ta­da na má­qui­na de es­cri­bir de Blan­co Amor), a in­te­gri­da­de (per­so­ni­fi­ca­da nas len­tes de Cu­rros Enríquez, a quen ta­mén se ho­me­na­xea cla­ra­men­te nes­te libro), a vi­da (que se co­rres­pon­de a un­ha co­pia do ori­xi­nal do Es­ta­tu­to de Au­to­no­mía de 1936), a bon­da­de (evo­ca­da po­la ca­vei­ra de Breo­gán) e mais o co­ñe­ce­men­to (en­car­na­do nas cor­das vo­cais de Siei­ro, per­so­na­xe si­nis­tro quen lle so­li­ci­ta es­tes curiosos se­gu­ros). Ob­xec­tos to­dos arre­dor dos ca­les Par­do, ese pro­ta­go­nis­ta sen es­crú­pu­los que ex­hi­be un egoís­mo ca­ren­te de to­da éti­ca que ig­no­ra a sim­bo­lo­xía que en­ce­rran to­dos os ob­xec­tos, de­be­rá con­fir­mar que, en efec­to, re­sul­tan an­ta­gó­ni­cos aos con­tra­va­lo­res que abra­za sen pu­dor a so­cie­da­de co­mo son a men­ti­ra, a ma­ni­pu­la­ción, a co­rrup­ción, a mor­te, a agre­sión, a en­ve­xa e mais a ig­no­ran­cia.

Na no­ve­la re­xor­de ta­mén co­mo es­pa­zo fí­si­co o da ve­lla Au­ria, fon­do es­co­lli­do pa­ra un exer­ci­cio li­te­ra­rio pró­xi­mo ao es­per­pen­to, que nos axu­da a ver­nos e ver o no­so arre­dor des­de ou­tra pers­pec­ti­va.

SAN­TI AMIL

AS SE­TE MOR­TES DE LEO­POL­DO PAR­DO

AU­TOR JORGE E. BÓ­VE­DA EDI­TO­RIAL XE­RAIS

186 PAX. 16,85 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.