Po­la caí­da do ré­xi­me

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . EN GALEGO -

Aín­da ti­vo sor­te Ev­ge­nii Za­mia­tin (1887-1934). De­sen­can­ta­do coa de­ri­va au­to­ri­ta­ria da re­vo­lu­ción de 1917, Sta­lin deu­lle per­mi­so pa­ra aban­do­nar o país e ins­ta­lar­se en Fran­cia. Nun­ha car­ta di­ri­xi­da ao di­ta­dor, que au­to­ri­zou a súa saí­da gra­zas á in­ter­ce­sión de Gor­ki, ex­pre­sá­ba­se con lú­ci­do pe­si­mis­mo: «Sei que aquí, de­bi­do ao meu cos­tu­me de es­cri­bir se­gun­do a mi­ña con­cien­cia e non por man­da­to nin­gún, se me con­si­de­ra un es­cri­tor de de­rei­tas; men­tres que alí, por esa mes­ma cau­sa, tar­de ou ce­do han­me acu­sar po­si­ble­men­te de bol­xe­vi­que». Za­mia­tin re­ma­ta­ra Nós en 1921, un­ha den­sa dis­to­pía crí­ti­ca cos to­ta­li­ta­ris­mos que non se pu­bli­ca­ría na URSS ata 1988. Por Eu­ro­pa circu­lou a ver­sión fran­ce­sa de 1929, éxi­to que ins­pi­rou a Geor­ge Or­well na súa 1984. Lé­mo­la ago­ra en ga­le­go, nes­te tran­so his­tó­ri­co on­de os to­ta­li­ta­ris­mos mu­da­ron de es­tra­te­xia, pe­ro cu­xa an­sia de con­trol so­cial es­tá máis pre­sen­te ca nun­ca na ac­ción política. Non se tra­ta dun­ha no­ve­la de di­xes­tión in­me­dia­ta pa­ra quen bus­que só re­afir­mar­se nun­ha emen­da to­tal ao sis­te­ma; Za­mia­tin apu­rou a en­tre­li­ña e non se con­for­mou cun­ha sim­ple re­cu­sa­ción con­tra o po­der. O an­ti­go bol­xe­vi­que dis­pu­xo un­ha his­to­ria con al­gun­has pa­sa­xes de no­ta­ble fon­du­ra hu­ma­nis­ta, da que se in­fi­re que a úni­ca res­pos­ta efec­ti­va con­tra a ti­ra­nía vi­rá da man do ner­vio li­ber­ta­rio. En­tén­da­se ne­la un­ha crí­ti­ca tan­to ao ré­xi­me so­vié­ti­co co­ma ao fas­cis­mo de Mus­so­li­ni. Un­ha lec­tu­ra com­ple­xa, pe­ro acon­se­lla­ble pa­ra com­pren­der a ló­xi­ca te­rro­rí­fi­ca do po­der.

AU­TOR EV­GE­NII ZA­MIA­TIN EDI­TO­RIAL HUGIN E MUNIN TRA­DU­CIÓN ELE­NA SHEREVERA E LOU­REN­ZO MAROÑO 229 PÁXINAS 16 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.