Le­tras que quei­man co­mo me­dos fa­mi­lia­res

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - DE LIBROS | VERSOS EN LA BOCA -

Os «Lu­mes» pren­den a mi­ra­da de lon­xe, nun­ha edi­ción es­tre­la do se­lo Apia­rio, que ta­mén reúne na es­col­ma «No seu des­pre­gar» os no­vos va­lo­res da poe­sía ga­le­ga. Un­ha de­sas vo­ces pa­ra sen­tar a es­coi­tar é a de Is­mael Ra­mos (Ma­za­ri­cos, 1994), que ceiba ima­xes fa­mi­lia­res que quei­man. Nes­te abis­mo ato­pas ver­sos co­mo: «A túa in­te­li­xen­cia du­ra­rá máis ca cal­que­ra fe­li­ci­da­de».

“LU­MES” IS­MAEL RA­MOS EDI­TO­RIAL APIA­RIO PÁ­XI­NAS 72 16 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.