Bac­te­rias ma­ri­ñas bio­lu­mi­nis­cen­tes

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

O mar de ar­do­ra, que bri­lla­ba na es­cu­ri­da­de e se es­ten­día ata on­de al­can­za­ba a vis­ta, foi o pro­ta­go­nis­ta du­ran­te sécu­los das his­to­rias dos ma­ri­ños que asu­ca­ban o Ín­di­co. Ata Ju­lio Ver­ne men­cio­nouno na súa afa­ma­da no­ve­la Vin­te mil le­guas de via­xe sub­ma­ri­na. Du­ran­te moi­to tem­po creu­se que tan só era un­ha lenda, pe­ro en 1915 os cien­tí­fi­cos re­xis­tra­ron o fe­nó­meno por pri­mei­ra vez e des­de en­tón do­cu­men­tá­ron­se pre­to de 200 ma­res lu­mi­no­sos.

Pa­ra com­ple­tar os es­tu­dos so­bre os ma­res de ar­do­ra fal­ta­ba un­ha fo­to, e iso é pre­ci­sa­men­te o que con­se­guiu no ano 2005 un gru­po de in­ves­ti­ga­do­res do La­bo­ra­to­rio de In­ves­ti­ga­ción Na­val de EE.UU e do Ins­ti­tu­to de In­ves­ti­ga- ción do Acuario da Baía de Mon­te­rrey. Ste­ve Mi­ller, o cien­tí­fi­co que di­ri­xiu o pro­xec­to, con­tou que re­cu­pe­ra­ron a ima­xe do ban­co de da­tos do sa­té­li­te que uti­li­zan de for­ma ru­ti­nei­ra. Son­da­ron os ar­qui­vos sen de­ma­sia­da es­pe­ran­za, pen­san­do que a luz aso­cia­da a es­te ti­po de fe­nó­me­nos era de­ma­sia­do dé­bil e fu­gaz co­mo pa­ra ser de­tec­ta­da po­los ins­tru­men­tos do sa­té­li­te. Por iso se sor­pren­de­ron tan­to can­do, tan só 30 mi­nu­tos des­pois de ter ini­cia­do o ras­treo, con­se­gui­ron a ima­xe.

O que se vía na fo­to era un­ha man­cha fos­fo­res­cen­te, de 250 qui­ló­me­tros de lon­xi­tu­de e 15.400 qui­ló­me­tros ca­dra­dos de su­per­fi­cie, que es­ta­ba si­tua­da fron­te á cos­ta de So­ma­lia, no océano Ín­di­co. Aín­da que se des­co­ñe­ce a ori­xe de tan es­pec­ta­cu­lar fe­nó­meno, a teo­ría fa­vo­ri­ta dos cien­tí­fi­cos é que se de­be á pro­li­fe­ra­ción de bac­te­rias bio­lu­mi­nis­cen­tes da es­pe­cie Vi­brio har­ve­yi, que vi­ven aso­cia­das ás mi­cro­al­gas do planc­to. No ca­so da man­cha da ima­xe, Mi­ller calcu­lou que se­rían ne­ce­sa­rias po­lo me­nos 4 ele­va­do a 1.022 bac­te­rias pa­ra pro­du­cir a luz. Ou­tra pe­cu­lia­ri­da­de des­ta enor­me al­fom­bra de bac­te­rias lu­mi­no­sas é que per­ma­ne­ceu na mes­ma po­si­ción du­ran­te tres noi­tes con­se­cu­ti­vas, o que per­mi­tiu rea­li­zar un se­gui­men­to e pes­cu­dar que aflo­ra bai­xo o in­flu­xo das co­rren­tes.

A no­ti­cia so­bre o mar de ar­do­ra apa­re­ceu pu­bli­ca­da no apar­ta­do de So­cie­da­de de La Voz de Ga­li­cia os días 18 (edi­ción di­xi­tal) e 19 (edi­ción im­pre­sa) de ou­tu­bro de 2005.

Bio­lu­mi­nis­cen­cia pro­vo­ca­da po­lo mar de ar­do­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.