ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

Es­ta re­fle­xión vai di­ri­xi­da aos pro­fe­so­res de So­ciais. Non é para tra­ba­llar di­rec­ta­men­te na au­la, é para com­par­tir ideas con eles. De to­dos os xei­tos con­vén que ta­mén os alum­nos se sin­tan im­pli­ca­dos. Por iso, su­xí­ren­se es­tas ac­ti­vi­da­des

De­ba­te­de cos alum­nos si­tua­cións con­cre­tas de to­le­ran­cia / in­to­le­ran­cia.

Con cer­ta fre­cuen­cia apa­re­cen nos pe­rió­di­cos ca­sos lo­cais de aten­ta­dos de gru­pos xu­ve­nís contra per­soas sen tei­to e es­mo­lei­ros. Or­ga­ni­za­de un­ha dra­ma­ti­za­ción ou un «ro­le pla­ying» no que os alum­nos asu­man as per­so­na­li­da­des dos es­mo­lei­ros e dos ata­can­tes para in­terio­ri­zar os seus sen­ti­men­tos. De­ba­te­de des­pois a va­lo­ra­ción des­tas con­du­tas e com­por­ta­men­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.