Ob­ser­va e es­tu­da

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

A eto­lo­xía é a cien­cia que es­tu­da o com­por­ta­men­to dos ani­mais. Para co­ñe­cer e en­ten­der es­tes ani­mais é im­por­tan­te apren­der a iden­ti­fi­car os si­nais que nos ofre­cen a súa ex­pre­sión, pos­tu­ra e mo­ve­men­tos. Exis­ten nu­me­ro­sos re­cur­sos que che po­den axu­dar:

Pá­xi­nas sin­xe­las, co­mo a ti­tu­la­da «Co­mo co­mu­ni­car­che co teu can» (http://es.wi­kihow.com/ co­mu­ni­car­te-con-tu-pe­rro)

Blo­gues de ex­per­tos on­de po­de­rás par­ti­ci­par e pre­gun­tar as túas dú­bi­das: http://bit.ly/1r1m­kec

Es­pa­zos de­di­ca­dos a in­for­ma­ción xe­ral: http://www.doog­web.es/ eto­lo­gia/

En You­Tu­be ta­mén po­de­rás ato­par moi­tos ví­deos in­for­ma­ti­vos so­bre a lin­gua­xe dos cans.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.