Alum­nos do IES Fé­lix Mu­riel: «O pri­mei­ro pro­gra­ma ti­vo máis de 200 es­coi­tas, es­ta­mos moi sa­tis­fei­tos»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

(La Voz, 20/04/2016) Te­ñen en­tre 12 e 16 anos e son os au­to­res do pri­mei­ro pro­gra­ma de ra­dio es­co­lar rian­xei­ro, Rian­xoFa­la. Em­pren­de­ron es­ta aven­tu­ra sen moi­tos me­dios, pe­ro con gran­des do­ses de ilu­sión. Uns or­de­na­do­res, dous mi­cros, un par de pro­gra­mas en li­ña de edi­ción e al­ma­ce­na­men­to na nu­be e mais un­has cla­ses bá­si­cas de for­ma­ción so­bre xor­na­lis­mo ra­dio­fó­ni­co en canto á par­te téc­ni­ca -or­ga­ni­za­das po­lo Equi­po de Nor­ma­li­za­ción e Di­na­mi­za­ción da Lin­gua Ga­le­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.