RA­DIO­GRA­FÍA DA ES­CO­LA

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EDUCACIÓN -

O co­le­xio Iná­cio de Loio­la es­tá en Msa­lad­zi, dis­tri­to mo­zam­bi­cano de Tsan­gano ca­se na fron­tei­ra con Ma­laui. Foi fun­da­do no 2015. En canto ter­mi­nen as obras te­rá ca­pa­ci­da­de pa­ra 600 es­tu­dan­tes. Du­ran­te 3 anos, os alum­nos re­ci­bi­rán for­ma­ción teó­ri­ca e prác­ti­ca en agri­cul­tu­ra, saú­de, so­cio-co­mu­ni­ta­ria, am­bien­te, aso­cia­cio­nis­mo e co­mer­cio. O chichewa, ou chin­yan­ja (lin­gua do la­go), lin­gua materna dos alum­nos, é un idio­ma de ori­xe ban­tú fa­la­do por máis de 9 mi­llóns de per­soas en Ma­laui, Mo­zam­bi­que, Zam­bia e Cim­ba­bue.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.