«LA­BRE­GO CON AL­GO DE POE­TA»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA -

É o tí­tu­lo da bio­gra­fía de Ma­nuel Ma­ría que Mer­ce­des Quei­xas Zas te­ce con epi­so­dios da súa vi­da e frag­men­tos da súa obra. O fío con­du­tor é a vi­da com­pro­me­ti­da e en­tre­ga­da á de­fen­sa da súa xen­te e da súa cul­tu­ra e a súa fa­la a tra­vés do ofi­cio de poe­ta. «Eu na­cín nun­ha ca­sa moi fer­mo­sa / e, ne­la, dei­xei o meu pa­sa­do, / o tem­po da ne­nez, o so­ño ou­sa­do / e a mi­ña ado­les­cen­cia tor­men­to­sa» son os ver­sos que «re­co­llen a esen­cia bio­grá­fi­ca» do au­tor de So­ne­tos á ca­sa de Hor­tas cos que a au­to­ra arrin­ca es­ta pu­bli­ca­ción de Ga­la­xia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.