Gren­lan­dia e o son das gam­bas pis­to­la

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 - > Je­sús Ga­rri­do / jgs@cur­sos­re­pe­du­ca­dor.com

Se­gui­mos nes­ta pá­xi­na 2 re­co­llen­do al­gun­has no­ti­cias que te­ñen que ver co te­ma que adoi­ta pre­si­dir a pri­mei­ra e que po­den fa­cer­nos co­nec­tar co que en reali­da­de es­tá a pa­sar na no­sa con­tor­na e adoi­ta pu­bli­car­se no xor­nal. A pri­mei­ra no­ti­cia que eli­xi­mos ho­xe é máis se­ria e preo­cu­pan­te, a se­gun­da é máis ame­na e cu­rio­sa, pero de to­do ten que ha­ber pa­ra al­ter­nar co que se nos pro­pón nas ma­te­rias: ¿se­rias, ame­nas? Co­lo­ca o tí­tu­lo da no­ti­cia na lu­pa da web de La Voz e po­de­rás le­la no­ti­cia com­ple­ta.

JA­MES ST. JOHN

Do es­tu­do dos fó­si­les ma­ri­ños, co­mo es­te «Strep­tas­ter vor­ti­ce­lla­tus» po­de de­du­cir­se can­to su­birán os océa­nos co des­xeo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.