An­tón Fariña Elor­za. CPR Com­pa­ñía de Ma­ría (A Co­ru­ña) Pro­fe­so­ra: Xu­lia Mo­rás Na­ya

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CONCURSO DE FOTOGRAFÍA -

Es­co­llín es­te poe­ma de Ma­ría La­do (Pai­xa­ses co­mo coite­las) por­que me pa­re­ce que se re­la­cio­na co con­ti­do da mi­ña fo­to ao iden­ti­fi­car as pai­sa­xes con coite­las. Que se­ría dun­ha pai­sa­xe se non ti­ve­se au­ga? De­be­mos ser cons­cien­tes de que aín­da que en Ga­li­cia non te­ña­mos pro­ble­mas de es­ca­se­za, non hai por que es­tra­ga­la, co­mo in­ten­tei re­flec­tir. Os ver­sos fi­nais se­rían o re­sul­ta­do do no­so abu­so.

CA­TE­GO­RÍA XUVENIL

PRI­MEI­RO PRE­MIO

Hai pai­sa­xes co­mo coite­las no lu­gar

evi­tan que saia­mos des­ta illa. Son as agu­llas no in­te­rior dos bra­zos coas que nos amea­zan, o su­per­oi­to ca­sei­ro que re­pi­ten sen des­can­so nas sa­las de pro­xec­ción da

ca­pi­tal. E to­das as ima­xes son sem­pre fer­mo­sas.

Aquí ninguén lem­bra que foi peor. De mo­do que é di­fí­cil es­cri­bir den­de as pa­ra­ses ári­das, as ár­bo­res es­ca­sean, as ma­reas mor­den, to­do se com­pli­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.