Aci­di­fi­ca­ción dos océa­nos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Es­tá pro­vo­ca­da po­lo des­cen­so do pH de ma­res e océa­nos por mor da súa ab­sor­ción do dió­xi­do de car­bono que a hu­ma­ni­da­de emi­te á at­mos­fe­ra. Afec­ta so­bre to­do aos or­ga­nis­mos cal­ca­rios. Por exem­plo, co­rais, equi­no­der­mos, crus­tá­ceos ou mo­lus­cos. As súas con­se­cuen­cias de­vas­ta­do­ras co­me­za­ron a re­ve­lar­se es­te ano: nes­te mo­men­to xa mo­rreu na­da me­nos que o 35% do co­ral da Gran Ba­rrei­ra de Aus­tra­lia, un eco­sis­te­ma que aco­lle na­da me­nos que 400 ti­pos de co­ral, 1.500 es­pe­cies de pei­xes, 4.000 va­rie­da­des de mo­lus­cos...

As né­co­ras so­fren a aci­di­fi­ca­ción dos océa­nos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.