Pe­pe Mar­tín de­ja la SD Chan­ta­da

El téc­ni­co no con­ti­nua­rá en el ban­qui­llo de O San­go­ñe­do la pró­xi­ma cam­pa­ña

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - MONFORTE DEPORTES - LUIS CON­DE

Des­pués de una tem­po­ra­da intensa y de mu­cho tra­ba­jo, la SD Chan­ta­da ya co­men­zó a pla­ni­fi­car su fu­tu­ro. En ese pró­xi­mo pro­yec­to no es­ta­rá Pe­pe Mar­tín. El téc­ni­co del con­jun­to de O San­go­ñe­do co­mu­ni­có ofi­cial­men­te ayer que de­ja el ban­qui­llo. En su adiós, el preparador adu­ce cues­tio­nes es­tric­ta­men­te pro­fe­sio­na­les. «Mar­cho, por­que te­ño que aten­der ou­tras fron­tes aber­tas que per­ten­cen ao mun­do la­bo­ral. Eu son das per­soas que can­do se im­pli­ca faino ao 100%, pe­ro ago­ra mes­mo hai un­has esi­xen­cias que me im­pi­den con­ti­nuar ades­tran­do a SD Chan­ta­da», in­di­ca Pe­pe Mar­tín.

La jun­ta di­rec­ti­va ya le ofre­ció en va­rias oca­sio­nes la ofer­ta de re­no­va­ción. Pri­me­ro fue en Navidad, lue­go en la fe­ria del vino de Chan­ta­da, y el lu­nes por la tar­de el se­cre­ta­rio de la en­ti­dad, Ma­ro­las lo vol­vió a in­ten­tar, pe­ro no fue po­si­ble, por­que la de­ci­sión tiene un fun­da­men­to cla­ro. «Aquí xur­diu o Pe­pe Mar­tín máis ra­cio­nal. Un pri­mei­ro es­pa­da sem­pre ten que es­tar no rue­do, e a min re­sul­tá­ba­me im­po­si­ble com­pa­ti­bi­li­zar tra­ba­llo e fút­bol», in­di­ca el téc­ni­co.

Mar­tín re­co­no­ce que no es fá­cil to­mar una de­ci­sión de es­te ca­la­do cuan­do uno se sien­te có­mo­do en un club. «Nun­ca é doa­do dei­xar un­ha ca­sa na que día a día se amo­sou res­pe­to, apre­cio e recoñecemento polo tra­ba­llo rea­li­za­do. É un agra­de­ce­men­to con maiús­cu­las», aña­de

El en­tre­na­dor hi­zo un gran tra­ba­jo al fren­te del equi­po. A pe­sar del des­cen­so —en­tra­ba en los pla­nes, ya que la di­rec­ti­va con­si­de­ró es­ta tem­po­ra­da de tran­si­ción—, Pe­pe Mar­tín apos­tó cla­ra­men­te por los can­te­ra­nos, re­gre­san­do a la fi­lo­so­fía de siem­pre. «Es­pe­ro dei­xar en Chan­ta­da al­go de pro­vei­to. Es­ti­ven moi có­mo­do cun­ha xun­ta di­rec­ti­va que den­de que che­guei nun­ca me es­con­deu nada do proxecto, que sem­pre pa­sou por cons­truír e por dar­lle máis pro­ta­go­nis­mo aos can­te­iráns. Coi­do que así o fi­xe­mos», se­ña­la Mar­tín.

Con­ti­nui­dad

El en­tre­na­dor de la SD Chan­ta­da di­ce que aun­que se va­ya el pro­yec­to ten­drá con­ti­nui­dad. «Den­de es­te pun­to de vis­ta máis ra­cio­nal e ob­xec­ti­vo, creo fir­me­men­te que os proxectos es­tán por en­ri­ba das per­soas, e nes­te sen­so as ver­da­dei­ras pe­dras an­gu­la­res des­te son to­das as per­so­nas que fan a SD Chan­ta­da máis viva que nun­ca e a que eu tra­tei de apor­tar coexión e sen­te­men­to de per­ten­za, ade­mais de un ob­xec­ti­vo de­por­ti­vo que mo­ti­vou o no­so víncu­lo», co­men­ta.

Es­ta mar­cha no su­po­ne un adiós, sino un has­ta pron­to, a te­nor de las pa­la­bras de Pe­pe Mar­tín. «A tempada que vén se­rei o afec­cio­na­do máis na ban­ca­da do San­go­ñe­do, e po­de­rei vi­vir os par­ti­dos con me­nos pre­sión», di­ce.

Se­gui­rá en la co­pa

Aun­que no es­ta­rá en el ban­qui­llo en el par­ti­do del do­min­go de la co­pa Dipu­tación an­te el Club Le­mos, Pe­pe Mar­tín se­gui­rá mien­tras el equi­po con­ti­núe vi­vo en es­ta com­pe­ti­ción. En la pri­me­ra eli­mi­na­to­ria se au­sen­ta­rá por ra­zo­nes per­so­na­les. «Non ir á Pin­gue­la fai­me me­drar os den­tes», con­clu­ye el en­tre­na­dor de la SD Chan­ta­da.

«Agra­de­zo con maiús­cu­las a opor­tu­ni­da­de que ti­ven de ades­trar es­te mag­ní­fi­co equi­po» Pe­pe Mar­tín

En­tre­na­dor de la SD Chan­ta­da

ROI FER­NÁN­DEZ

Pe­pe Mar­tín, en un en­tre­na­mien­to de la SD Chan­ta­da la pa­sa­da pre­tem­po­ra­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.