Ra­dio­voz fa­rá un pro­gra­ma da Fes­ta da Fa­ba des­de Lou­ren­zá pa­ra a pro­vin­cia

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - LOCAL -

Ra­dio­Voz rea­li­za­rá un pro­gra­ma es­pe­cial en di­rec­to den­de Lou­ren­zá con mo­ti­vo da Fes­ta da Fa­ba que se ce­le­bra es­te fin de se­ma­na. Se­rá ma­ñá, ven­res, día 29, pa­ra to­das as emi­so­ras des­ta ca­dea na pro­vin­cia de Lugo.

O pro­gra­ma emi­ti­ra­se de 10 a 12 da ma­ñá des­de a Pra­za do Con­de San­to e se­rá di­ri­xi­do e pre­sen­ta­do por Fé­lix Jor­que­ra. En­tre os in­vi­ta­dos que par­ti­ci­pa­rán nes­te es­pa­zo ra­dio­fó­ni­co es­ta­rán a al­cal­de­sa de Lou­ren­zá, Ro­cío Ló­pez; o con­ce­llei­ro de Cul­tu­ra, Ma­nuel Aran­go; a pre­goei­ra da Fes­ta da Fa­ba 2017, Ge­ma Igle­sias; o au­tor do car­tel do evento, Ig­na­cio Cas­tro (Na­chok); o pre­si­den­te do Con­se­llo Re­gu­la­dor da In­di­ca­ción Xeo­grá­fi­ca Pro­te­xi­da Fa­ba de Lou­ren­zá, Jo­sé Cua­dra­do. Ase­ma­de in­ter­vi­rán o pre­si­den­te de Aso­cia­ción de Co­mer­cian­tes, In­dus­triais e Au­tó­no­mos de Lou­ren­zá, Ja­vier Huer­tas; o res­pon­sa­ble da or­ga­ni­za­ción da con­cen­tra­ción de vehícu­los clá­si­cos, Fran Ri­vas; e a pre­si­den­ta da aso­cia­ción cul­tu­ral Oso­rio Gu­tié­rrez, Ma­ría Jo­sé Frei­re.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.