Un co­lo­quio so­bre a ro­ma­ni­za­ción ci­ta­rá en Lugo a in­ves­ti­ga­do­res de 18 uni­ver­si­da­des

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA - L.LÓPEZ

Un co­lo­quio so­bre a ro­ma­ni­za­ción ci­ta­rá en Lugo a in­ves­ti­ga­do­res de 18 uni­ver­si­da­des de Es­pa­ña, Fran­cia, In­gla­te­rra e Por­tu­gal. As xor­na­das in­ter­na­cio­nais, «Si­ne Iniu­ria in Pa­ce Vi­va­tur. A cons­tru­ción do Im­pe­rio du­ran­te os Xu­lioC­lau­dios», ce­le­bra­ran­se en­tre os días 22 e 24 na Fa­cul­ta­de de Hu­ma­ni­da­des. O co­lo­quio ser­vi­rá de epí­lo­go do pro­xec­to de in­ves­ti­ga­ción de ex­ce­len­cia do Mi­ne­co «As fun­da­cións ur­ba­nas en Ga­llae­cia e a crea­ción dun no­vo es­pa­zo ad­mi­nis­tra­ti­vo». O co­lo­quio foi pre­sen­ta­do na Depu­tación po­la depu­tada Pi­lar García Por­to; o vi­ce­rrei­tor Ja­vier Bueno Le­ma; e os or­ga­ni­za­do­res Ma­nuel Vi­lla­nue­va Acu­ña e Ma­ría Do­lo­res Do­pi­co, do de­par­ta­men­to de His­to­ria da USC.

As xor­na­das per­mi­ti­rán afon­dar no co­ñe­ce­men­to dos cam­bios ex­pe­ri­men­ta­dos po­las so­cie­da­des in­dí­xe­nas du­ran­te o pe­río­do do im­pe­rio ro­mano que abran­gue des­de o sécu­lo I an­tes de Cris­to ata a se­gun­da me­ta­de do sécu­lo I des­pois de Cris­to. Os di­rec­to­res des­te fo­ro in­ter­na­cio­nal si­na­la­ron que nes­ta reunión cien­tí­fi­ca par­ti­ci­pa­rán co­mo re­la­to­res 25 pro­fe­so­res e in­ves­ti­ga­do­res pro­ce­den­tes de 18 uni­ver­si­da­des de Es­pa­ña, Fran­cia, In­gla­te­rra e Por­tu­gal.

A te­má­ti­ca so­bre a que ver­sa­rán os dis­tin­tos re­la­to­rios pro­gra­ma­dos ao abei­ro des­te co­lo­quio in­ter­na­cio­nal es­tá es­tru­tu­ra­da en cin­co áreas di­fe­ren­cia­das, co­mo o son o cam­bio de con­cep­to de re­pú­bli­ca a im­pe­rio, as trans­for­ma­cións das co­mu­ni­da­des e dos seus te­rri­to­rios, a in­te­gra­ción so­cial, os ele­men­tos ideo­ló­xi­cos e a crea­ción dun no­vo es­pa­zo ad­mi­nis­tra­ti­vo nas ci­da­des da Ga­llae­cia.

As per­soas in­tere­sa­das en for­ma­li­zar a súa ins­cri­ción nes­te co­lo­quio, es­tru­tu­ra­do en 30 ho­ras lec­ti­vas e orien­ta­do a es­tu­dan­tes, in­ves­ti­ga­do­res e ti­tu­la­dos no ám­bi­to das cien­cias so­ciais po­den cum­pri­men­tar a súa ma­trí­cu­la ata o 18 de no­vem­bro. O for­mu­la­rio es­tá ac­ce­si­ble na web da Fa­cul­ta­de de Hu­ma­ni­da­des.

Pre­sen­ta­ción do co­lo­quio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.