Pa­tri­mo­nio dos An­ca­res e Val de To­rés or­ga­ni­zan un­ha ru­ta de To­rés a Be­ce­rreá

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - AGENDA -

Sá­ba­do 18•Saí­da ás 10.30 do Cas­te­lo de To­rés• O Co­lec­ti­vo Pa­tri­mo­nio dos An­ca­res e a Aso­cia­ción Val de To­rés or­ga­ni­zan para es­te sá­ba­do un­ha ru­ta des­de To­rés ata Be­ce­rreá para dar a co­ñe­cer e que se re­co­ñe­za por par­te da Xun­ta a va­rian­te do Ca­mi­ño Fran­cés po­los An­ca­res. O iti­ne­ra­rio, duns 15 qui­ló­me­tros, per­co­rre­rá Fe­rrei­ros de Val­boa, O Frei­xo, Ei­xi­brón e Her­bón.

Se­gun­do ex­pli­ca o his­to­ria­dor Xabier Mou­re, que se re­co­ñe­za esta ru­ta de pe­re­gri­na­ción a San­tia­go —que xa é ci­ta­da no sécu­lo XII nos do­cu­men­tos do mos­tei­ro de Pe­na­maior—, «ade­mais de re­cu­pe­rar un­ha tra­di­ción per­di­da ao me­nos den­de o sécu­lo XIX, po­de axu­dar a di­na­mi­zar cul­tu­ral e eco­no­mi­ca­men­te os con­ce­llos por on­de pa­sa».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.