«De­be­ria­mos ter un­ha axen­cia pa­ra vin­cu­lar in­ves­ti­ga­ción e do­cen­cia»

La Voz de Galicia (Monforte) - - GALICIA -

—Ó máis im­por­tan­te atin­xe ao éxi­to edu­ca­ti­vo, a ca­li­da­de do pro­fe­so­ra­do, a fa­cer da uni­ver­si­da­de un­ha ins­ti­tu­ción máis edu­ca­ti­va e non tan ins­tru­to­ra e afon­dar nas di­dác­ti­cas apli­ca­das.

—Can­do fa­la de «éxi­to edu­ca­ti­vo» se re­fi­re a...

—A que to­dos e ca­da un dos apren­di­ces al­can­cen o má­xi­mo do que poi­dan al­can­zar se­gun­do a súas ca­pa­ci­da­des. É pa­ra iso hai que fo­men­tar a ca­li­da­de da es­co­la e a súa equi­da­de. Aín­da que os in­for­mes co­mo PI­SA din que non nos vai mal de to­do, te­mos que me­llo­rar en mo­bi­li­da­de, a apren­di­za­xe de lin­guas, a edu­ca­ción das fa­mi­lias e pe­char a fen­da di­xi­tal.

S. ALON­SO

Santos Re­go ana­li­za os tra­ba­llos ga­le­gos de edu­ca­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.