Bus­car un si­tio que ofre­ce opor­tu­ni­da­des sin exi­gir ex­pe­rien­cia: Lon­dres

La Voz de Galicia (Monforte) - - A FONDO - S. G. RIAL

Ro­sa Arnejo Ca­beça, na­ci­da en Por­to­mou­ro (Val do Dubra) ha­ce 23 años y re­si­den­te has­ta ha­ce po­co más de un año en Ber­ta­mi­ráns (Ames), es cin­tu­rón ne­gro de ká­ra­te, pe­ro sus prin­ci­pa­les lu­chas en los úl­ti­mos tiem­pos han es­ta­do en­fo­ca­das a con­se­guir tra­ba­jo. Y, co­mo en Ga­li­cia no lo lo­gra­ba, es­pe­cial­men­te en el área de­por­ti­va en la que es­tá más es­pe­cia­li­za­da, a prin­ci­pios del año pa­sa­do to­mó la de­ter­mi­na­ción de vo­lar a Lon­dres y pro­bar suer­te. «Non me arre­pin­to de na­da, foi a me­llor de­ci­sión que pui­den to­mar», ex­pli­ca es­ta jo­ven que tra­ba­ja en un es­ta­ble­ci­mien­to hos­te­le­ro (bar y res­tau­ran­te) del nor­te de Lon­dres, pe­ga­do a una bo­ca de me­tro. Una zo­na tran­qui­la pa­ra re­si­dir, con una vi­da ca­si de ba­rrio pe­se a ha­llar­se en una de las ciu­da­des que mue­ven el mun­do, pe­ro muy tí­pi­ca en tan­tas zo­na de Lon­dres. «Ao prin­ci­pio tra­ba­llei no cen­tro, pe­ro o trans­por­te é ca­rí­si­mo. Aquí non gas­tos na­da en bus, nin en me­tro nin en co­mi­da, vi­vo ao la­do e es­tou moi ben», se­ña­la. Tam­po­co se que­ja del tra­ba­jo de ca­ma­re­ra: «Es­tou con­ten­ta. Te­mos moi­tos clien­tes ha­bi­tuais, xa os co­ñe­zo. E co idio­ma, ta­mén moi ben».

Lle­gó sa­bien­do, ade­más de ga­lle­go y cas­te­llano, por­tu­gués y fran­cés, y una ba­se bue­na de in­glés, que ha per­fec­cio­na­do ca­da día. «O fu­tu­ro vé­xoo moi ben. Can­do vol­va a Es­pa­ña, que se­rá den­tro de dous os tres anos, con ese ni­vel de in­glés vouno ter moi­tos máis fá­cil pa­ra mon­tar al­go, fa­cer o que quei­ra. E non só a lin­gua, por­que che­ga­rei cun­ha vi­sión de ne­go­cio, da hos­te­le­ría, que me po­de­rá ser moi úti­les». Apli­ca la má­xi­ma de que tra­ba­jar es tam­bién apren­der. Pe­ro tam­po­co pre­ten­de trans­mi­tir una ima­gen idí­li­ca del tra­ba­jo. «Aquí vai­che ben, pe­ro hai que es­for­zar­se, tes que par­tir­te o lom­bo. E, se o fas, ob­tés a re­com­pen­sa. Os sol­dos son bos, e aín­da que é to­do moi ca­ro, se te or­ga­ni­zas po­des afo­rrar e mer­car cou­sas, vi­vir ben», se­ña­la. No so­lo es su ca­so: ase­gu­ra que sus ami­gas «es­tán con­ten­tí­si­mas tra­ba­llan­do aquí». Lo peor es co­mún a to­dos los emi­gran­tes: «Bo­tas moi­to de me­nos Ga­li­cia, tes mo­rri­ña cons­tan­te­men­te. Os pri­mei­ros seis me­ses non fa­cía máis ca fa­lar de Ga­li­cia». Ca­da vez se adapta más. «Lon­dres fai­che abrir os ollos do que é o mun­do. Ves cons­tan­te­men­te tan­tas reali­da­des, tan­ta di­ver­si­da­de... Iso gús­ta­me moi­to».

Ro­sa for­ma par­te de esa enor­me hor­na­da de jó­ve­nes que han sa­li­do de Ga­li­cia en bus­ca de un pues­to de tra­ba­jo, y «far­ta de que en Es­pa­ña non ha­bía ma­nei­ra de ato­par na­da sen ex­pe­rien­cia». Unos ami­gos le co­men­ta­ron que po­dría ser un bien si­tio, y no lo du­dó. «Aquí o me­llor é que non hai pro­ble­mas pa­ra ato­par tra­ba­llo. E, se o que­res dei­xar, en cues­tión de mi­nu­tos ato­pas ou­tro. Hai moi­tas po­si­bi­li­da­des no mer­ca­do la­bo­ral, vas cam­bian­do e me­llo­ran­do. Pa­ra min é un­ha ci­da­de na que si que tes un­ha opor­tu­ni­da­de se a bus­cas».

Una opinión coin­ci­den­te con la de mu­chos otros emi­gran­tes jó­ve­nes, lle­ga­dos re­cien­te­men­te y no tan­to, que coin­ci­den en el am­plio aba­ni­co de op­cio­nes por to­da la ciu­dad.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.