Di­ri­gen­tes en con­tra de la do­ble va­ra de me­dir o in­di­fe­ren­tes al par­ti­do morado

La Voz de Galicia (Monforte) - - GALICIA - Con in­for­ma­ción de Á. Pa­nia­gua, D. Váz­quez, A. F. Cu­ba, A. Lo­ren­zo, M. Gó­mez, S. Gon­zá­lez, S. G. Rial, M. As­cón, R. Ra­mos, S. Barral y Ch. Co­rral.

La ma­yo­ría de las ma­reas con­sul­ta­das no pien­san in­cluir en sus si­glas la mar­ca Po­de­mos.

TEO Ra­fa Sis­to:

El al­cal­de, de Ano­va, di­ce: «Nin a nós nin a moi­tos con­ce­llos da co­mar­ca nos afec­ta, e creo que tam­pou­co na maio­ría de Ga­li­cia. É in­tras­cen­den­te».

VAL DO DUBRA An­to­nio Ne­grei­ra.

El al­cal­de y su go­bierno es de Ano­va: «E non imos cam­biar en Val do Dubra, imos se­guir sen­do de Ano­va».

PON­TE­VE­DRA Pe­que Gon­zá­lez.

La coor­di­na­do­ra de Ma­rea Pon­te­ve­dra re­cuer­da que «so­mos un­ha can­di­da­tu­ra ci­da­dá, non un­ha coa­li­ción». Res­pe­ta pe­ro no com­par­te la de­ci­sión de Po­de­mos.

LA­LÍN Lara Rodríguez.

«So­mos un gru­po in­de­pen­den­te que es­tá nas ma­reas e que se pre­sen­ta­rá co­mo Apac», di­ce la edi­la.

OU­REN­SE Mar­ti­ño Xosé Váz­quez.

El can­di­da­to de Ou­ren­se en Co­mún agra­de­ce «o apoio am­plí­si­mo á con­fluen­cia. O que de­mos­tra o bo tra­ba­llo rea­li­za­do ata o de ago­ra e que de­be­mos se­guir nes­ta li­ña».

BOI­RO Do­res To­rra­do.

La por­ta­voz de Boi­ro No­vo cree que «a con­sul­ta é po­si­ti­va por­que ra­ti­fi­ca que hai un es­pa­zo de con­fluen­cia e un res­pal­do ao tra­ba­llo fei­to».

NOIA Ma­nuel Sei­jas.

«Mi­ra­mos con fra­ter­ni­da­de os avan­ces que fai a es­quer­da en fa­vor da uni­da­de po­pu­lar», di­ce el ca­be­za de lis­ta de Ma­rea de Noia.

CA­BA­NAS X. M. Pé­rez.

«Se se lles per­mi­te nas ci­da­des, por que non nas vi­las?», se pre­gun­ta el con­ce­jal de So­mos Ca­ba­nas.

CU­LLE­RE­DO Mi­guel Vi­la­boi.

«Non te­mos cons­tan­cia de nin­gun­ha per­soa de Po­de­mos nin de EU», di­ce el coor­di­na­dor de Ma­rea Ve­ci­ñal.

CAM­BA­DOS Tino Cor­dal.

«En­ten­de­mos que so­mos un­ha mar­ca con­so­li­da­da que es­tá go­ber­nan­do, e Po­de­mos xa di­xo que ía res­pec­tar iso».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.