In­for­má­ti­cos ou­tor­gan es­ta noi­te os pre­mios aos me­llo­res pro­xec­tos

La Voz de Galicia (Monforte) - - SOCIEDAD -

O res­pon­sa­ble do Con­se­llo de Co­le­xios de En­xe­ñei­ros en In­for­má­ti­ca, Juan Pablo Pe­ña­rru­bia; a en­xe­ñei­ra Mi­riam Pe­na; a di­rec­to­ra de Ne­go­cio TI de In­dra en Ga­li­cia, Lu­cía Ar­dao, o in­ves­ti­ga­dor Joaquim de Mou­ra, ISMS Fo­rum, INCIBE, o pro­gra­ma Di­gi­ta­li­za­das e a ace­le­ra­do­ra Vía Ga­li­cia son as per­soas e or­ga­nis­mos que se­rán dis­tin­gui­dos na dé­ci­ma Noi­te da En­xe­ña­ría en In­for­má­ti­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.