“Gus­ta­ría­me que a xen­te de Bu­re­la se vol­ca­ra”

El pre­si­den­te del Cen­tro Co­mer­cial Aber­to de Bu­re­la ex­pli­ca por qué es­te año se cam­bió de fe­cha la ce­le­bra­ción con res­pec­to a años an­te­rio­res y cree que va a ser la me­jor

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - News - Rubén Pi­nín

“Pen­so que vai ser a me­llor das úl­ti­mas edi­cións fei­tas”. Ha­bla Rubén Pi­nín, pre­si­den­te del Cen­tro Co­mer­cial Aber­to de Bu­re­la que im­pul­sa la Fes­ta Cas­tre­xa. Ex­pli­ca sus pa­la­bras: Vai ha­ber de ali­men­ta­ción cun­ha pul­pei­ra, chu­rras­co, bo­los pre­ña­dos, pa­na­da­ría, ke­bab... pa­ra que a xen­te que acu­da poi­da ta­mén le­var eles co­mi­da á Cea da Ir­man­da­de. No des­fi­le, vai ser a mes­ma xen­te máis ou me­nos que a do ano pa­sa­do, un­has 600 ou 700 que par­ti­ci­pan. Des­pois, lo­xi­ca­men­te, hai xen­te non ins­cri­ta pe­ro vai igual ca­rac­te­ri­za­da”.

Otro de los cam­bios en la sex­ta edi­ción han si­do las fe­chas: “Pa­ra non coin­di­cir nin coa Re­na­cen­tis­ta de Vi­vei­ro e o Arde Lu­cus en Lu­go cam­bia­mos a Fes­ta Cas­tre­xa pa­ra es­ta fin de se­ma­na. De fei­to, se­ría com­pli­ca­do che­gar ao número de postos do Mer­ca­do se coin­ci­di­ra­mos con esas ci­tas”. “Es­te ano _a­ña­dió so­bre la pre­sen­te edi­ción a pun­to de arran­ca­r_ va­mos me­ter­lle un em­pu­xón á fes­ta. Por iso, gus­ta­ría­me que a xen­te de Bu­re­la se vol­ca­ra. Os de Bu­re­la, que nos gus­ta ir ás fes­tas de arre­dor, so­mos os que te­mos que dar exem­plo, loi­tar po­lo no­so e vol­car­nos nes­ta fes­ta”.

“En can­to a postos, ani­ma­ción de rúas e ac­ti­vi­da­des in­fan­tís é a me­llor. No Mer­ca­do, en ar­te­sa­nos, hai 44 postos máis ta­lle­res de ofi­cios

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.