«Que­re­mos me­llo­rar as fes­tas»

Jo­sé Ma­nuel Ca­ba­lei­ro e Ro­ber­to de Ca­bo Co­mi­sión de A Pon­te

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - News - A. ÁL­VA­REZ OU­REN­SE

De­ci­di­ron to­mar as ren­das da or­ga­ni­za­ción das fes­tas de A Pon­te coa fin de «me­llo­rar as fes­tas con re­la­ción ós anos an­te­rio­res. Via­mos que as dou­tros anos non es­ta­ban sen­do gran cou­sa nin do agra­do da xen­te». Así o apun­tan os dous mem­bros da co­mi­sión, Jo­sé Ma­nuel Ca­ba­lei­ro e Ro­ber­to de Ca­bo.

As le­van pre­pa­ran­do den­de fai me­ses co fin de que os pon­ti­nos te­ñan un­ha fes­tas pa­ra o re­cor­do. Pa­ra axu­da­los no es­for­zo, con­ta­ron coa axu­da tan­to de co­mer­cian­tes co­mo dos ve­ci­ños do ba­rrio: «Sem­pre che gus­ta­ría que co­la­bo­ra­sen un pou­co máis pe­ro en prin­ci­pio es­ta­mos moi agra­de­ci­dos» apun­ta Ca­ba­lei­ro. Que­ren fa­cer un­ha men­ción es­pe­cial á aso­cia­ción de ve­ci­ños «nos pres­ta­ron moi­to apoio á ho­ra de re­ca­dar co­tas e ir po- las ca­sas pe­din­do», con­cor­dan os dous in­te­gran­tes da co­mi­sión de fes­tas. Ta­mén se mos­tran agra­de­ci­dos ás ins­ti­tu­cións lo­cais por­que, din que «ca­se son eles os que sus­ten­tan os fes­te­xos na hon­ra do Após­to­lo».

O pre­su­pos­to non es­tá de to­do pe­cha­do: «Hai al­gun­ha ac­tua­ción que re­qui­re in­fraes­tru­tu­ras de es­ce­na­rios ou de son. Era al­go co que non con­tá­ba­mos. Ade­mais fál­ta­nos par­te da re­ca­da­ción» co­men­ta de Ca­bo.

Den­de a co­mi­sión in­sis­ten que se­rán uns fes­te­xos con moi­tas no­vi­da­des tan­to no pro­gra­ma co­mo nas atrac­cións que ame­ni­za­rán os días de fes­ta do ba­rrio ou­ren­sán. Pa­ra eles a emi­sión dun pro­gra­ma en di­rec­to pa­ra a Te­le­vi­sión de Ga­li­cia, o even­to A Pon­te Street Food, as or­ques­tras e os fo­gos ar­ti­fi­ciais —que se re­cu­pe­ra­rá des­pois de que o ano pa­sa­do fo­ra sus­pen­di­do po­lo ris­co de in­cen­dio— se­rán o eixo cen­tral do pro­gra­ma de ac­ti­vi­da­des. Ta­mén ha­be­rá no­vas ba­rra­cas: «Van vir dúas ou tres atrac­cións no­vas. Pen­sa­mos que vai ha­ber un­has ba­rra­cas máis bo­ni­tas que ou­tros anos» apun­ta Ro­ber­to de Ca­bo. Ade­mais ha­be­rá máis xor­na­das de fes­ta: «Hai cin­co día de pro­gra­ma, máis o de San­ta Ana que ta­mén te­re­mos mi­sa na súa hon­ra» apun­ta Jo­sé Ma­nuel.

A co­mi­sión que­re que os máis pe­que­nos e os xo­ves se­xan uns dos pro­ta­go­nis­tas da ce­le­bra­ción: «Te­re­mos fes­ta da es­pu­ma, dous días, con aga­sa­llos pa­ra to­dos; e dis­co­te­ca mó­bil du­ran­te as cin­co xor­na­das pen­san­do na xu­ven­tu­de».

Tan­to Ca­ba­lei­ro co­mo de Ca­bo que­ren que se­xan un­has das me­llo­res fes­tas que o ba­rrio re­cor­de. Ou­tra cou­sa é pen­sar en re­pe­tir na or­ga­ni­za­ción: «Ca­se cho di­ría­mos o úl­ti­mo día. De­pen­den­do de co­mo sal­ga», din.

FO­TO EVA SAR­MIEN­TO

Ro­ber­to de Ca­bo e Jo­sé Ma­nuel Ca­ba­lei­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.