La Is­to­ria rin­de ho­me­na­je al gru­po de bai­le

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Portada - MA­RÍA MULEIRO

Opre­gón da 29 edi­ción da Fes­ta da Is­to­ria co­rre a car­go do gru­po de mú­si­ca e bai­le me­die­val. A súa coor­di­na­do­ra den­tro da pla­ni­fi­ca­ción da fes­ta, Lui­sa Fi­dal­go, con­ta co­mo es­tán a afron­tar es­ta ex­pe­rien­cia.

— Cal é a súa vin­cu­la­ción ca Fes­ta da Is­to­ria?

— Nós le­va­mos un mon­tón de anos par­ti­ci­pan­do na fes­ta, ago­ra mes­mo xa non pre­ci­so se foi na pri­mei­ra edi­ción ou na se­gun­da can­do co­me­za­mos. Fo­mos una das ac­ti­vi­da­des pri­mei­ras que hou­bo. É un­ha ac­ti­vi­da­de que per­du­ra no tem­po. O ho­me­na­xe non é pa­ra a per­soa é o re­fe­ren­te de­sa ac­ti­vi­da­de den­de a coor­di­na­do­ra, se­nón máis ben pa­ra esas per­soas que es­tán moi­tos anos aí ó pe do ca­nón par­ti­ci­pan­do co­mo bai­la­ri­nas na Fes­ta da Is­to­ria.

— Co­mo afron­ta­ron a res­pon­sa­bi­li­da­de de pre­si­dir o pre­gón es­te ano?

— So­mos un gru­po bas­tan­te nu­me­ro­so, aín­da que a ve­ces so­mos máis e ou­tras ve­ces me­nos, de­pen­den­do das cir­cuns­tan­cias. A xen­te foi va­rian­do, eu non son das in­te­gran­tes máis an­ti­gas. Afron­tá­mo­lo moi a gus­to e moi con­ten­tas por ter esa de­fe­ren­cia con­nos­co. Dar o pre­gón pa­ra nós é un ho­nor.

— Co­mo pre­pa­ra­ron o pre­gón en­tre o gru­po?

— Co­mo é un ac­to moi pe­que­ni­ño, emo­ti­vo e moi en­tra­ña­ble non nos imos es­ten­der no que di­ga­mos. De­ci­di­mos en con­xun­to, de for­ma de­mo­crá­ti­ca, quen se­rá a en­car­ga­da des­ta ta­re­fa, aín­da que primeiro ofre­ceu­se a opor­tu­ni­da­de pa­ra que se al­guén o que­ría fa­cer xa se en­car­ga­se, por­que en­tre nós so­mos un gru­po e nin­guén so­bre­sae máis co res­to. Ímo­lo fa­cer en­tre to­das, cla­ro es­tá, en co­la­bo­ra­ción das per­soas que for­ma­mos o gru­po es­te ano.

SAN­TI M. AMIL

O gru­po de bai­le da Fes­ta da Is­to­ria se­rá o en­car­ga­do de dar o pre­gón ma­ñá, sá­ba­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.