Ul­ti­man­do un no­vo tra­ba­llo que se­rá «máis es­cu­ro»

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - ESPECIAL OURENSE EN FIESTAS -

O pre­mio de Vo­da­fo­ne, a via­xe a Es­ta­dos Uni­dos e o re­co­ñe­ce­men­to con­se­gui­do na con­vo­ca­to­ria dos Mar­tín Có­dax —na ca­te­go­ría de ban­da de rock, apar­ta­do no que xa fo­ran no­mi­na­das na edición an­te­rior— fo­ron pa­ra­das dun­ha via­xe que te­rá a súa pró­xi­ma es­ta­ción na pu­bli­ca­ción dun ele­pé pre­vis­ta para es­te mes­mo ano. Nun­ha en­tre­vis­ta rea­li­za­da en Ra­dio Voz, Sa­be­la Sam­pe­dro adian­ta­ba que se es­ta­ba ul­ti­man­do o tra­ba­llo para o que se­rá o pri­mei­ro dis­co, lo­go de ter lan­za­do dous pe­que­nos tra­ba­llos, e que as in­te­gran­tes de Ago­rap­ho­bia «que­re­mos que es­te pri­mei­ro dis­co se­xa máis es­cu­ro, cun es­ti­lo

Que­dá­mo­nos cos te­mas que ti­ñan esa at­mós­fe­ra máis in­tere­san­te e os ou­tros gar­dá­mo­los, qui­zais para máis adian­te». A von­ta­de das ar­tis­tas de Boi­ro é edi­tar es­te ano. «Non que­re­mos de­mo­rar máis o pro­ce­so», si­na­la­ba Sam­pe­dro. E men­tras che­ga ese momento, pre­vis­to para no­vem­bro, no Bar­co po­de­rae dis­fru­tar da súa mú­si­ca: o sábado ás 23.00 ho­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.