De Cor­das Bra­vas ao ba­ra­lle­te, pa­san­do po­lo folk de Ei­reou

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - News -

Xun­to coa en­si­nan­za de to­dos os ins­tru­men­tos, nas ins­ta­la­cións da rúa Cal­pur­nia Aba­na ta­mén se desen­vol­ven ta­lle­res de mú­si­ca in­fan­til, pa­ra adul­tos e de can­tos de ta­ber­na. A en­si­nan­za nes­te sec­tor dei­xou de ser un­ha ac­ti­vi­da­de ex­clu­si­va de xen­te no­va. «Ago­ra hai per­soas que re­ma­tan a súa vi­da la­bo­ral e ve­ñen pa­ra apren­der a to­car un ins­tru­men­to ou pa­ra can­tar, tan­to en co­rais co­mo en gru­pos de can­tos de ta­ber­na. O ob­xec­ti­vo é dis­fru­tar coa mú­si­ca e no ca­so da en­si­nan­za teó­ri­ca xa vas a un­ha for­ma­ción es­pe­cí­fi­ca, ao non ser o mes­mo que un ra­paz que que­re fa­cer un­ha ca­rrei­ra mu­si­cal ou que­re per­fec­cio­nar o es­ti­lo».

Ao lon­go des­tes anos en Mas­keMú­si­ca ta­mén le­van in­ci­di­do de xei­to es­pe­cial en for­men­tar o tra­ba­llo en equi­po e na crea­ción de gru­pos. En­tre ou­tros te­ñen ac­ti­vi­da­de Cor­das Bra­vas — un­ha or­ques­tra de gui­ta­rra, con quin­ce in­te­gran­tes con ida­des com­pren­di­das en­tre os 7 e os 15 anos—, Ar­tón e baio —de can­tos de ta­ber­na —, Apei­ros —de mú­si­ca tra­di­cio­nal—, Ei­reou —gru­po de folk— e 98 —cen­tra­do na mú­si­ca de ba­la­das—.

Ta­mén se vai fa­cer un ta­ller de ache­ga­men­to ao ba­ra­lle­te que se usa­ba en­tre os mú­si­cos. De fei­to Ar­tón e baio son ter­mos des­ta lin­gua­xe.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.