Pa­sa­do ro­mano no Mi­ño.

La Voz de Galicia (Ourense) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

Lu­go dis­pón dun cin­to ver­de de 10 qui­ló­me­tros de pa­seos flu­viais po­lo Mi­ño e o Ra­to. Con­vi­ven en har­mo­nía a na­tu­re­za e o pa­sa­do ro­mano, co­mo se po­de com­pro­bar cun pa­seo po­la sen­da flu­vial do río, na que ade­mais de ár­bo­res de ri­bei­ra e xar­díns, po­de­mos per­co­rrer a pon­te ro­ma­na (ta­mén Ca­mi­ño Pri­mi­ti­vo) ou vi­si­tar as ter­mas que hai no bal­nea­rio. Ves­ti­xios dun pa­sa­do ro­mano, que xun­to coa Mu­ra­lla e os seus res­tos ar­queo­ló­xi­cos fan de Lu­go un lu­gar con se­lo de Pa­tri­mo­nio da Hu­ma­ni­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.